Přehled seminářů:


Aktuality


30.březen2020

V souvislosti s aktuální pandemií nemoci COVID 19 Evropská komise prodloužila uzávěrky jednotlivých výzev programu Horizon 2020 a publikovala odpovědi na často kladené otázky, které se týkají projektů postižených touto pandemií.

23.březen2020

Dne 19. 3. 2020 byla Řídicím orgánem OP VVV zveřejněna již čtvrtá výzva v programu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF, která má za cíl podpořit kvalitní projekty předložené v roce 2019 do výzvy Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020-MSCA-IF-2019), a které nebyly financovány z důvodu nedostačujícího rozpočtu.

5.březen2020

Evropská komise zveřejnila návrh aktualizovaného pracovního programu Evropské rady pro inovace. Dokument obsahuje nové výzvy, které budou zveřejněny do konce roku 2020. Zvýšená pozornost je věnována tématům, která souvisejí s prioritami strategie pro udržitelnost - European Green Deal.

20.únor2020

MŽP vyhlásilo národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů v programu LIFE. Výzva je určena českým žadatelům, kteří předkládají projekty do evropské výzvy programu LIFE v roce 2020, v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima.

18.únor2020

Dne 17.2.2020 byla vyhlášena společná výzva tří JPI (k vodě, oceánům a antimikrobiální rezistenci) zaměřená na rizika, které znečišťující látky a patogeny přítomné ve vodních zdrojích představují pro lidské zdraví a životní prostředí. Výzva zahrnuje tři témata.

17.leden2020

Konsorcium JU Bio-based Industries zveřejnilo Annual Work Programme s tématy výzvy roku 2020 a strukturou předpokládaného rozpočtu ve výši 87 mil. €.

14.leden2020

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil výzvu určenou zájemcům o placenou půlroční stáž v sídle EIT v Budapešti a ve styčné kanceláři EIT v Bruselu (tzv. EIT House).

10.prosinec2019

MŠMT vyhlásilo 5. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ. Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků.

4.prosinec2019

Iniciativa JPI Climate vyhlásila společnou výzvu pro předkládání projektů SOLSTICE - Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change, které se mohou účastnit i čeští zájemci. Výzva je zaměřená na společenské aspekty klimatické změny s důrazem na nová řešení s potenciálním dopadem na společnost a tvorbu politik.

25.listopad2019

Evropská komise otevřela dvě výzvy na pokračování výstavby European Open Science Cloud (EOSC). A to INFRAEOSC-03-2020 (Integrace a konsolidace již existujících panevropských mechanismů přístupu k veřejným výzkumným infrastrukturám a komerčním službám přes EOSC portál) a INFRAEOSC-07-2020(Zvýšení nabídky služeb EOSC portálu).

25.říjen2019

Všechna témata výzev, které budou otevřeny pro předkládání projektů 12. listopadu 2019 v oblasti "Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny", najdete v přiložené tabulce.

23.září2019

Evropská komise otevřela 11. září 2019 veřejnou konzultaci k budoucím partnerstvím v rámci programu Horizont Evropa. Na základě politické dohody s Evropským parlamentem a Radou o programu Horizont Evropa bylo navrženo 12 témat na institucionalizovaná partnerství.

3.září2019

Italská NCP organizace APRE zveřejnila on-line katalog organizací nabízejících spolupráci pro výzvy H2020- SC 2 ( Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika) vyhlašovaných pro rok 2020.

28.srpen2019

MŠMT vyhlásilo 7. národní výzvu podprogramu INTER - EUREKA (LTE). Tento podprogram je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry. Účast v projektech je podmíněna splněním pravidel podprogramu INTER-EUREKA (LTE).

2.srpen2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 1. srpna 2019 soutěž v podprogramu INTER-TRANSFER (LTT20) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Má za cíl podpořit mezinárodní spolupráci excelentních výzkumných týmů. Projekty je možné podávat do 15. září 2019.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

webdesign Studio R3D, s.r.o.