Přehled seminářů:


Aktuality


17.leden2020

Konsorcium JU Bio-based Industries zveřejnilo Annual Work Programme s tématy výzvy roku 2020 a strukturou předpokládaného rozpočtu ve výši 87 mil. €.

14.leden2020

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil výzvu určenou zájemcům o placenou půlroční stáž v sídle EIT v Budapešti a ve styčné kanceláři EIT v Bruselu (tzv. EIT House).

10.prosinec2019

MŠMT vyhlásilo 5. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ. Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků.

4.prosinec2019

Iniciativa JPI Climate vyhlásila společnou výzvu pro předkládání projektů SOLSTICE - Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change, které se mohou účastnit i čeští zájemci. Výzva je zaměřená na společenské aspekty klimatické změny s důrazem na nová řešení s potenciálním dopadem na společnost a tvorbu politik.

25.listopad2019

Evropská komise otevřela dvě výzvy na pokračování výstavby European Open Science Cloud (EOSC). A to INFRAEOSC-03-2020 (Integrace a konsolidace již existujících panevropských mechanismů přístupu k veřejným výzkumným infrastrukturám a komerčním službám přes EOSC portál) a INFRAEOSC-07-2020(Zvýšení nabídky služeb EOSC portálu).

25.říjen2019

Všechna témata výzev, které budou otevřeny pro předkládání projektů 12. listopadu 2019 v oblasti "Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny", najdete v přiložené tabulce.

23.září2019

Evropská komise otevřela 11. září 2019 veřejnou konzultaci k budoucím partnerstvím v rámci programu Horizont Evropa. Na základě politické dohody s Evropským parlamentem a Radou o programu Horizont Evropa bylo navrženo 12 témat na institucionalizovaná partnerství.

3.září2019

Italská NCP organizace APRE zveřejnila on-line katalog organizací nabízejících spolupráci pro výzvy H2020- SC 2 ( Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika) vyhlašovaných pro rok 2020.

28.srpen2019

MŠMT vyhlásilo 7. národní výzvu podprogramu INTER - EUREKA (LTE). Tento podprogram je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry. Účast v projektech je podmíněna splněním pravidel podprogramu INTER-EUREKA (LTE).

2.srpen2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 1. srpna 2019 soutěž v podprogramu INTER-TRANSFER (LTT20) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Má za cíl podpořit mezinárodní spolupráci excelentních výzkumných týmů. Projekty je možné podávat do 15. září 2019.

29.červenec2019

Dne 24. 7. 2019 byly otevřeny dvě poslední výzvy v H2020 pro nástroj TWINNING (kód WIDESPREAD-05-2020) a ERA Chairs (kód WIDESPREAD-06-2020). Do obou výzev lze předkládat návrhy projektů až do 14. 11. 2019 do 17:00 hod SEČ.

18.červenec2019

MŠMT ČR vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných výzkumných projektů v Podunajském regionu s dobou řešení 2020-2021.Podpora je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů na multilaterálním půdorysu. Spolu s Českou republikou se Výzvy účastní Slovensko, Rakousko, Srbsko a Francie.

3.červenec2019

Evropská komise zveřejnila 2. 7. 2019 aktualizované znění pracovních programů HORIZON 2020 na rok 2020.

14.červen2019

Evropská komise zveřejnila výzvu z programu INTERREG, která poprvé nabízí účastníkům rámcových programů a INTERREGu pro střední Evropu (konkrétně státy: Rakousko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Slovinsko, Itálie, Polsko a Slovensko) možnost podat společné návrhy.

6.červen2019

Evropská komise pořádá dne 13.6. v Praze informační seminář věnovaný Evropské radě pro inovace (EIC). Cílem semináře je zájemce informovat, jaké nové nástroje a změny v oblasti podpory inovací přináší pilot EIC do programu Horizont 2020 (především se to týká nástroje Akcelerátor) a jaké novinky přinese v následujícím rámcovém programu Horizont Evropa. Účastníci budou moci o podpoře inovací z EU diskutovat přímo s ředitelem direktorátu Open Science & Open Innovation DG RTD Jean-Davidem Malo.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

webdesign Studio R3D, s.r.o.