Přehled seminářů:


Aktuality


22.říjen2013

Ve dnech 17. - 18. října 2013 uspořádalo Technologické centrum AVČR ve spolupráci s MŠMT a Slovenskou organizací pro výzkum a vývoj konferenci The EU HORIZON 2020 Programme and Teaming for Excellence in the European Research Area 2013 (H2020-TEERA).Jednalo se o konferenci k zahájení nového rámcového programu Horizon 2020 (H2020) se zaměřením na možnosti spolupráce českých týmů (resp. týmů z nových členských států) s týmy z předních evropských vědeckých a výzkumných institucí.

23.září2013

Ve dnech 7. až 10. října 2013 se v Bruselu uskuteční „Open Days- European Week of Regions and Cities“ (Dny otevřených dveří- Evropský týden regionů a měst), každoroční čtyřdenní akce, během které města a regiony předvádí své schopnosti v růstu a tvorby nových pracovních míst, v realizaci politiky soudržnosti Evropské unie, a prokazují význam místní a regionální úrovně pro evropskou správu.

9.září2013

Program SCIEX - NMSch- Fond na stipendia vyhlásil již devátou výzvu. Fond na stipendia, který je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce, je určen doktorandům a post-doktorandům působícím na české instituci, která je oprávněným projektovým partnerem v rámci programu.

26.srpen2013

Dne 17.října 2013 se v Českých Budějovicích uskuteční konference "Biotechnologie 2013 - možnosti a vize rozvoje biotechnologií v České republice". Cílem konference je informovat odbornou i laickou veřejnost o aktuálním stavu a vývoji biotechnologických disciplín v České republice.

7.srpen2013

Pro začínající vědce a studenty doktorského studia jsme na letošní léto připravili sérii letních škol. Na letních školách se zaměříme na rozvoj znalostí potřebných pro přípravu a realizaci projektů financovaných z veřejných zdrojů. Naším hlavním cílem je zpřístupnit tuto problematiku především začínajícím vědcům neekonomických oborů.

30.červenec2013

Kolektiv autorů TC AV ČR připravil v návaznosti na dostupné aktuální zdroje informací (k červnu 2013) brožuru HORIZONT 2020, stručně o programu.

22.červenec2013

Dlouhodobý hlad po ucelených informacích o situaci biotechnologických oborů v ČR je konečně nasycen. Oficiální portál českých biotechnologií Gate2Biotech nedávno zveřejnil Biotechnologickou ročenku 2012, která podává komplexní a věcný přehled o biotechnologických oborech ve vědě a výzkumu i v komerční sféře.

8.červenec2013

Evropský parlament a Rada ministrů odsouhlasily jak výdaje na program Horizon 2020, tak i celkový rozpočet EU, takže program Horizon 2020 může být zahájen začátkem roku 2014, jak bylo plánováno.

1.červenec2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. července 2013 vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 k programům mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji COST CZ, EUREKA CZ, KONTAKT II, EUPRO II a INGO II.

18.červen2013

OECD - výzkumný program v oblasti zemědělství- zveřejnil výzvu na projekty v oblasti zemědělského výzkumu, určenou pro research scientists working in agriculture, forestry or fisheries.Výzva je zaměřena na projekty výzkumných stáží a organizaci konferencí.

14.květen2013

Ve dnech 23.-24.5.2013 se poprvé uskuteční v Praze evropské fórum pro ekoinovace a bude zaměřeno na čistotu ovzduší ve městech, zejména na problematiku čisté mobility a inovací v oblasti úspor energií s přímým dopadem na kvalitu ovzduší.

13.květen2013

Dne 5. června 2013 organizuje Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR, Ministerstvem zemědělství ČR a Stálým zastoupením ČR při EU v Bruselu mezinárodní konferenci na téma Agricultural Research and Food Security – Outlook to Horizon 2020 and beyond; Czech contribution to common European effort.

3.duben2013

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 27. března 2013 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem „CENTRA KOMPETENCE“.

15.březen2013

Dne 14. března 2013 vyhlásila Evropská komise nové výzvy v programu Lidé - Akce Marie Curie. Výzvy byly vyhlášeny pro Intra - European Fellowships (IEF), International Outgoing Fellowships (IOF) a International Incoming Fellowships (IIF).

13.březen2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2014-2015. Návrhy projektů je možné předkládat do 28.5.2013.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

webdesign Studio R3D, s.r.o.