Přehled seminářů:


Program Spolupráce

rozpočet: 32 miliard eur

Spolupráce je základním specifickým programem 7.RP, který představuje dvě třetiny celkového rozpočtu. Cílem programu je podporovat výzkum založený na spolupráci jak v rámci Evropy, tak i v ostatních partnerských zemích. Výzkum bude prováděn v deseti klíčových tematických oblastech:

 • Zdraví
 • Potraviny, zemědělství a biotechnologie
 • Informační a komunikační technologie
 • Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie
 • Energetika
 • Životní prostředí (včetně globální změny)
 • Doprava (včetně letectví)
 • Sociálně-ekonomické a humanitní vědy
 • Vesmír
 • Bezpečnost


Zdraví

rozpočet:  6 miliard eur

Cílem výzkumného programu v oblasti „Zdraví“ je zlepšení zdravotního stavu evropských občanů, zvýšení konkurenceschopnosti a posílení inovační kapacity evropského průmyslu a podniků působících  v oblasti zdravotnictví.
Současně jsou řešeny i globální otázky týkající se zdraví – např.nové epidemie. Evropská spolupráce s rozvojovými zeměmi pomůže vyvinout oblastní výzkumné kapacity.

Program  podporuje:

 • vývoj nových terapií
 • zdraví a prevenci včetně podpory zdravého stárnutí
 • diagnostické nástroje a lékařské technologie
 • udržitelné a účinné systémy zdravotní péče

Je  podporován klinický výzkum řešící např.

 • rakovinu
 • kardiovaskulární a infekční choroby
 • duševní a nervové nemoci, zejména ty, které souvisejí se stárnutím
  (Alzheimerova, Parkinsonova choroba)

Zdravotní výzkum financovaný z evropských zdrojů je soustředěn na následující oblasti:

 • biotechnologie, genetické nástroje a lékařské technologie pro lidské zdraví
 • translační výzkum pro lidské zdraví
 • optimalizace poskytování zdravotní péče evropským občanům


Potraviny, zemědělství a biotechnologie

rozpočet: 1,9 miliard eur

Rozvoj znalostí v oblastech udržitelného řízení , produkce a využití biologických zdrojů (mikrobiálních, rostlinných a živočišných) vytvoří předpoklad pro nové, udržitelné, bezpečné, ekologické a konkurenceschopné produkty pro zemědělství, rybolov, krmiva, potravinářství, zdravotnictví,lesnictví a související odvětví. Očekávají se významné přínosy pro zavádění stávajících a potenciálních politik a regulační opatření v oblasti ochrany zdraví osob, zvířat i rostlin a ochrany spotřebitele. V rámci koncepce biohospodářství založeného na vědomostech se jsou podporovány obnovitelné zdroje energie.

Společenskou, ekonomickou a environmentální problematiku udržitelného řízení biologických zdrojů řídí věda, průmysl a společnost  společně.

Jsou zkoumány objevy na poli mikrobiálních, rostlinných a živočišných biotechnologií, jejichž pomocí by mohly být vyvinuty nové, zdravější, ekologické a konkurenceschopné produkty a služby. Rozvoj venkovských a přímořských oblastí je řešen prostřednictvím podpory lokálních ekonomik při současném zachování našeho dědictví a kulturní rozmanitosti.

Výzkum je soustředěn na bezpečnost potravin a potravinových řetězců, nemocí souvisejících s výživou, spotřebitelské preference v oblasti potravin a dopady potravin a výživy na zdraví.

Ke stanovení společných priorit výzkumu v různých oblastech přispívá několik evropských technologických platforem, jako jsou technologie a procesy výroby a zpracování potravin, genomika rostlin, lesnictví a průmyslová odvětví zaměřená na lesnictví, zdraví zvířat na celosvětové úrovni a na chov hospodářských zvířat.


Informační a komunikační technologie

rozpočet: 9,1 miliard eur

Informační a komunikační technologie hrají zásadní roli při podpoře inovace, tvořivosti  a konkurenceschopnosti všech průmyslových odvětví a odvětví služeb.

Informační a komunikační technologie otvírají řadu nových příležitostí. Mají celou řadu aplikací, např. v oblasti poskytování zdravotní péče, dopravních systémů nebo interaktivních systémů pro zábavu a poučení. Inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií mohou pomoci při zlepšování prevence nemocí a zvyšování bezpečnosti péče, mohou usnadnit aktivní účast pacientů a umožnit profesionalizaci péče. Mohou být dále užitečné při řešení problematiky související se stárnutím populace.

Výzkumné činnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií obsažené v 7.rámcovém programu  zahrnují strategické priority v oblastech, v nichž je Evropa na průmyslové a technologické špičce, jako jsou komunikační sítě, integrované mikrosystémy, nanoelektronika a technologie určené pro audiovizuální obsah.


Nanovědy,nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie

rozpočet: 3,5 miliard eur
Aktivita v oblasti nanotechnologií, materiálů a výrobních technologií má velký společensko-ekonomický význam. Nanotechnologie umožňují originální řešení a mohou vést ke zlepšení výsledků celého výrobního sektoru i v oblastech zdravotnictví, lékařství a zemědělství.

Návrh nových výrobních procesů může signalizovat snížení emisí znečišťujících látek a racionálnější využití přírodních zdrojů. Zároveň s tím inovace směrem k bezpečnějšímu a spolehlivějšímu spotřebnímu zboží, ekologičtější vozidla, inovace ve stavebním průmyslu atd. Zavádění výrobků v oblasti nanotechnologií s sebou rovněž nese řadu rizik a otázek etické povahy, které se v současnosti řeší. Etické otázky souvisí s lidskou integritou a důstojností (např.čipy k monitorování nebo kontrole chování lidí ), rizika se týkají zdraví a nebezpečí pro životní prostředí.

Očekávané přínosy:
nanovědy a nanotechnologie – cílem je vytvoření materiálů a systémů s předem určenými vlastnostmi a chováním na základě lepších znalostí a zkušeností v oblasti nanorozměrů. To povede ke vzniku nové generace výrobků služeb se širokými možnostmi využití.

materiály – výzkum se soustředí na vývoj nových multifunkčních povrchů a materiálů „na míru“

nová výroba – základem inovací budou nové znalosti a jejich aplikace v oblasti udržitelné výroby a vzorců spotřebního chování


Energetika

rozpočet: 2,3 miliard eur

Energetické systémy čelí velkým výzvám. Znepokojivé trendy v celosvětové poptávce po energiích, omezené konvenční zásoby ropy a zemního plynu, nutnost snížit emise skleníkových plynů – vyvolávají potřebu najít a vyvinout přiměřená a včasná řešení.

Tyto činnosti by měly vést k efektivnímu zmírnění ničivých důsledků klimatických změn , škodlivého kolísání cen ropy a geopolitické nestability v dodavatelských zemích.

Činnosti v energetické sféře v rámci 7.RP zahrnují:

 • vodíkové a palivové články
 • obnovitelnou výrobu elektřiny
 • výrobu obnovitelných paliv
 • obnovitelné zdroje vytápění a chlazení
 • technologie zachycování a skladování CO2  pro výrobu energie s nulovými emisemi
 • čisté technologie zpracování uhlí
 • pokročilé energetické sítě
 • energetickou účinnost a úspory
 • znalosti pro potřeby vytváření energetické politiky


Životní prostředí (včetně klimatických změn)

rozpočet: 1,8 miliard eur

Problematika rostoucího přirozeného tlaku a dopadu lidské činnosti na životní prostředí a jeho zdroje vyžaduje koordinovaný přístup na celoevropské i mezinárodní úrovni.

Program životní prostředí  zasahuje do následujících činností a oblastí:

Změna klimatu, znečištění a rizika

 • tlaky na životní prostředí
 • životní prostředí a zdraví
 • přírodní nebezpečí

Udržitelné nakládání se zdroji

 • zachování a udržitelné řízení přírodních i umělých zdrojů a biologické rozmanitosti
 • řízení mořského prostředí

Environmentální technologie

 • environmentální technologie pro sledování, simulaci, prevenci, zmírnění, přizpůsobení, ozdravení a obnovení přírodního životního prostředí a prostředí vytvořeného člověkem
 • ochrana, zachování a prohlubování kulturního dědictví
 • hodnocení, ověřování a zkoušení technologií

Nástroje pro pozorování a hodnocení Země

 • systémy pro pozorování pevniny a oceánů a metody pro sledování životního prostředí a udržitelného rozvoje
 • metody předvídání a nástroje pro hodnocení udržitelného rozvoje


Doprava

rozpočet:  4,1 miliard eur

Doprava představuje jednu ze silných stránek Evropy (příspěvek letecké dopravy k HDP  EU činí 2,6% a letectví zajišťuje 3,1 mil. Pracovních míst, pozemní doprava vytváří 11% HDP EU a zaměstnává 16 mil.osob.

Doprava je ale zodpovědná za 25% všech emisí CO2 v EU.

Během 7.RP bude financován výzkum za účelem vývoje bezpečnějších „zelenějších“ a „chytřejších“ evropských dopravních systémů, které budou sloužit občanům. Výzkum dopravy bude mít rovněž přímý dopad na další významné oblasti, jako je obchod, konkurence, zaměstnanost, životní prostředí, soudržnost, energetika, bezpečnost a vnitřní trh.

Během 7.RP se předpokládá řešení následujících oblastí:

 • letectví a letecká doprava (snížení emisí, práce na vývoji motorů a alternativních paliv, řízení letecké dopravy, bezpečnostní aspekty letecké dopravy, environmentálně efektivní letectví)
 • udržitelná pozemní doprava – železniční, silniční a vodní (vývoj čistých a účinných motorů a pohonných hmot, snížení vlivu dopravy na klimatické změny, intermodální, regionální a národní doprava, čistá a bezpečná vozidla, výstavba a údržba infrastruktury)
 • podpora evropského systému globální satelitní navigace – Galileo a EGNOS


Společenskoekonomické vědy a humanitní obory

rozpočet: 610 milionů eur

Evropa je konfrontována s řadou společenských a ekonomických problémů, kterým je důležité lépe rozumět a řešit je pomocí stanovení vhodných politik.

7.RP  v oblasti společenskoekonomických a humanitních věd zkoumá a hledá odpovědi na otázky související s demografickými změnami a kvalitou života, vzděláním, zaměstnaností z pohledu aktuálních ekonomických trendů, globálními vazbami, blahobytem, demokracií, kulturní různorodostí a hodnotami.

7.RP bude řeší otázky z následujících oblastí:

 • růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost ve znalostní společnosti  (inovace, konkurenceschopnost a politiky pracovního trhu, vzdělání a celoživotní vzdělávání, ekonomické struktury)
 • spojení hospodářských, sociálních a environmentálních cílů v evropskou perspektivu
 • hlavní trendy ve společnosti a jejich důsledky (např.demografické změny, nalezení souladu mezi pracovním a rodinným životem, zdraví a kvalita života, vztah k mládeži, diskriminace…)
 • Evropa ve světě (obchod, migrace, chudoba, kriminalita, konflikt a jeho řešení)
 • občan v EU  (účast na politice, občanství a práva, demokracie, média, kulturní dědictví, náboženství)
 • socioekonomické a vědecké ukazatele)jejich využití při tvorbě politiky – makro, mikro)
 • prognostické činnosti (dopady – migrace, stárnutí, rizika, nové oblasti vědy a výzkumu)¨


Vesmír

rozpočet:  1,4 miliard eur

V uplynulých 20 letech se Evropa stala díky aplikacím jako je sledování Země a projekt Galileo průkopníkem v oblasti technologií. Do průzkumu vesmíru Evropa investuje prostřednictvím nákladově efektivních misí a podpory projektů spolupráce v rámci Evropské kosmické agentury.

Evropská unie investuje do systému GMES (globální monitoring životního prostředí  a bezpečnosti), který bude pomáhat při řešení následků přírodních katastrof a klimatických změn. Projekt Galileo bude kromě jiného využití pomáhat při vývoji vyhledávacího a záchranného mechanismu.

Výzkumné činnosti se během 7.RP jsou zaměřeny na:

 • aplikace využívající průzkum vesmíru ve prospěch evropské společnosti (pro řízení životního prostředí, řešení problematiky bezpečnosti, zemědělství, lesnictví, meteorologie, civilní obrany)
 • výzkum vesmíru (poskytování podpory projektům spolupráce v rámci ESA, koordinace úsilí a vývoj teleskopů umístěných ve vesmíru)
 • výzkum a technologický vývoj určený k posílení přítomnosti ve vesmíru (podpora výzkumu v oblasti dlouhodobých potřeb – vesmírná doprava, biolékařství, věda o životě…)


Bezpečnost

rozpočet:  1,3 miliard eur

Bezpečnost Evropy je nutnou podmínkou její prosperity a svobody. Jsou nutné investice do oblasti znalostí a vývoje nových technologií k zajištění bezpečnosti občanů před hrozbami jako jsou terorismus, přírodní pohromy, trestná činnost.  Současně s tím však musí být ctěna základní lidská práva a respektování soukromí.

Výzkum bude v průběhu 7.RP řeší následující problematiku:

 • bezpečnost občanů
 • bezpečnost infrastruktur a veřejných služeb
 • inteligentní ostraha a bezpečnost hranic
 • obnovení bezpečnosti a ochrany v případě krize
 • integrace, vzájemné propojení a interoperabilita bezpečnostních systémů
 • bezpečnost a společnost
 • koordinace a strukturování bezpečnostního výzkumu

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.