Přehled seminářů:


Typy projektů (režimy financování)

Režimy financování (funding schemes) jsou typy projektů, jejichž prostřednictvím je daný program realizován. V 7. RP existují následující typy projektů:

 • Projekty založené na spolupráci (Collaborative projects, CP)
 • Koordinační a podpůrné akce (Coordination&Support Actions, CSA)
 • Sítě excelence (Networks of excellence, NoE)
 • Výzkum ve prospěch specifických skupin (Research for the benefit of specific groups)
 • Podpora hraničního výzkumu (Support of frontier research, ERC)
 • Podpora odborné přípravy a profesní rozvoj výzkumníků (Support for training and career development of researchers - Marie Curie)


Projekty založené na spolupráci

Projekty založené na spolupráci jsou projekty uskutečňované konsorcii účastníků s cílem rozvíjet nové znalosti, technologie, výrobky, demonstrační aktivity nebo společné zdroje pro výzkum.

Existují dva základní typy projektů založených na spolupráci:

 • Projekty malého či středního rozsahu (Small or medium scale focused projects)
 • Velké integrující projekty (Large scale integrating projects)  

U těchto typů  projektu jsou  financovány činnosti výzkumu a vývoje (75/50%), demonstrační činnosti (50%), činnosti manažerské (100%) a další činnosti.

Pracovní program dané priority zpravidla stanoví hranici pro příspěvek ES (ne rozpočet), kterou je nutno dodržet. Pokud tato hranice nebude dodržena, bude projekt automaticky vyřazen (tedy nebude ani postoupen k hodnocení). Hranice se ve výzvách různých priorit liší, je tedy potřeba pečlivě pročíst pracovní program a text relevantní výzvy.


Koordinační a podpůrné akce

Podpora aktivit zaměřených na koordinaci či podporu výzkumných aktivit, programů a politik zahrnuje např. koordinační a síťové aktivity, rozšiřování a využívání znalostí, podporu mezinárodního přístupu k významným výzkumným infrastrukturám, akce stimulující účast malých a středních podniků, organizací občanské společnosti a jejich sítí, apod.

Existují dva základní typy projektů typu Koordinační a podpůrné akce:

 • Koordinační akce (Coordination Action)
 • Podpůrné akce (Support Action)

U tohoto typu projektů jsou financovány aktivity zaměřené především na koordinaci a podporu výzkumných aktivit a politik. Příspěvek ES může dosáhnout až 100 % přímých uznatelných nákladů, úhrada nepřímých nákladů je zde omezena na výši 7 % z celkových přímých uznatelných nákladů (bez subdodávek). U těchto projektů nejsou zpravidla ve výzvě stanoveny hranice pro příspěvek ES.


Sítě excelence

Sítě excelence jsou zaměřeny na podporu společného programu aktivit implementovaných organizacemi, které integrují své výzkumné aktivity v dané oblasti a vytvářejí rámce své dlouhodobé spolupráce.

U projektů typu Sítě excelence jsou financovány činnosti výzkumu a vývoje (v tomto případě hlavně koordinace výzkumných aktivit), manažerské činnosti a další (tedy všechny druhy činností kromě demonstračních činností).


Výzkum ve prospěch specifických skupin

Projekty výzkumu ve prospěch specifických skupin jsou projekty, kde je většina výzkumu uskutečňována univerzitami, výzkumnými centry či ostatními právními subjekty ve prospěch specifických skupin, jakými jsou např. malé a střední podniky nebo organizace občanských společností.

V této skupině existují dva základní typy projektů, a to výzkum ve prospěch:

 • Malých a středních podniků a asociací malých a středních podniků (SMEs/SME Associations)
 • Organizací občanské společnosti (CSOs)

Pro tyto typy projektů platí některá zvláštní pravidla, která jsou uvedena v Annexu III MGA.


Podpora hraničního výzkumu

Projekty hraničního výzkumu jsou uskutečňovány jedním národním či mezinárodním výzkumným týmem financované Evropskou výzkumnou radou (ERC).


Podpora odborné přípravy a profesní rozvoj výzkumníků

Projekty odborné přípravy a profesního rozvoje výzkumníků podporují rozvoj výzkumných pracovníků z členských, asociovaných a třetích zemí prostřednictvím akcí Marie Curie.
webdesign Studio R3D, s.r.o.