Přehled seminářů:


Audit

Povinný audit

Osvědčení o finančních výkazech (Certificate on Financial Statements) je vyúčtování projektu potvrzené auditorem na Formuláři D (Annex VII Grantové dohody) neboli finanční audit týkající se části účetnictví vztahující se k projektu (určitému vykazovanému období).

Povinnost předložit Komisi Osvědčení o finančních výkazech mají pouze ti účastníci projektu 7RP, pokud kumulativní finanční příspěvek Společenství (tedy výše grantu) činí 375 tis. € a více. Uvedený limit platí samostatně pro každého účastníka.

V rámci osvědčení auditor certifikuje, že náklady a příjmy uvedené ve Formuláři C odpovídají účtům, které daný účastník projektu 7. RP vede, a že byly zaznamenány v účetnictví organizace podle vyjmenovaných podmínek dle Formuláře D a dle dalších částí Grantové dohody.

Každý účastník si může vybrat auditora včetně svého obvyklého externího auditora za předpokladu, že splňuje podmínku nezávislosti na příjemci a má kvalifikaci k provádění statutárních auditů podle národní legislativy. Náklady na vystavení Osvědčení o finančních výkazech jsou uznatelným nákladem projektu v případě, že je jeho vystavení pro účastníka povinné, a jsou 100% hrazeny z projektu.


Audit Evropské komise

Kdykoliv během realizace projektu a po dobu až pěti let od ukončení projektu může Komise provést finanční a technický audit.

  • Finanční audit Komise může být zaměřen na finanční, systémové a jiné (především účetní a manažerské) aspekty týkající se řádné realizace Grantové dohody. Může být zajištěn auditorem Komise, Evropským účetním dvorem nebo auditorskou firmou, která byla Evropskou komisí určena.
  • Cílem technického auditu je hodnocení práce vykonané v rámci projektu za určitou dobu. Hodnoceny jsou mimo jiné průběžné zprávy, zpráva závěrečná a výsledky projektu. Tento audit zahrnuje vědecké, technologické a jiné aspekty (například etické) týkající se řádné realizace Grantové dohody.

Na základě výsledků auditu vypracuje Komise zprávu, kterou zašle účastníkovi. Pokud je zjištěno, že účastník nadsadil (uvedl příliš vysoké) náklady a následně tak od Komise obdržel neoprávněný finanční příspěvek nebo že účastník neplní své závazky vyplývající z Grantové dohody, popřípadě podává nepravdivá prohlášení, učiní Komise opatření, která považuje za nutné (včetně možnosti uplatnit sankce jako jsou náhrady prokázané škody či peněžitá pokuta).

Pokud je v průběhu auditů zjištěno, že účastník nadsadil (uvedl příliš vysoké) náklady a následně tak od Komise obdržel neoprávněný finanční příspěvek, bude Komise po takovémto účastníkovi požadovat navrácení neoprávněné částky a úhradu prokázané škody (liquidated damages). Výše prokázané škody by měla být úměrná výši nadsazené částky a výši neoprávněné části finančního příspěvku Společenství.

K jejímu výpočtu bude použit tento vzorec:
 

neoprávněný finanční příspěvek * nadsazená částka
Prokázaná škoda = __________________________________________________
celkový příspěvek ES týkající se relevantního období


V průběhu auditů také může být zjištěno, že účastník neplní své závazky vyplývající z Grantové dohody popřípadě nepodává pravdivá prohlášení. V takovém případě bude účastník povinen platit peněžitou pokutu (financial penalty) ve výši:

  • 2 až 10% z výše finančního příspěvku ES obdrženého účastníkem
  • 4 až 20% z výše finančního příspěvku ES obdrženého účastníkem v případě opakovaného provinění během pěti let od prvního porušení

V uvedených případech by měl být účastník také vyloučen ze všech grantů financovaných Společenstvím a to po dobu nejvýše dvou let od prokázání porušení.
webdesign Studio R3D, s.r.o.