Přehled seminářů:


Cash flow projektu

V průběhu realizace projektu dochází k peněžním tokům (cash flow) od Komise na účet koordinátora. Tyto toky peněz, které souhrnně představují příspěvek Společenství na projekt, jsou realizovány prostřednictvím zálohové platby, plateb průběžných a závěrečné platby. Obdržené prostředky koordinátor rozděluje ostatním účastníkům v souladu s ustanoveními v Grantové dohodě a Konsorciální smlouvě.

Příspěvek ES zahrnuje:

  • zálohovou platbu (pre-financing) vyplacenou na začátku projektu
  • průběžné platby (interim payments) následující po každém vykazovaném období
  • finální platbu (final payment) na konci projektu za poslední vykazované období plus všechna potřebná vyrovnání


Zálohová platba

Účelem zálohové platby je umožnit účastníkovi, aby měl pozitivní cash flow během trvání projektu. Existuje pouze jedna zálohová platba (platba předem), která je Komisí poskytnuta na účet koordinátora nejpozději do 45 dní od okamžiku, kdy vstoupí v platnost Grantová dohoda (pokud není ve speciální doložce určeno jinak).

Výše zálohové platby bude určena během negociací mezi EK a koordinátorem, je tedy možné ji vyjednat. Přesná výše zálohové platby je uvedena v čl. 6 Grantové dohody. Výše zálohové platby však nikdy nepřesáhne 90 % celkového příspěvku ES, neboť Evropská komise si ponechává zádržné ve výši 10 % celkového příspěvku ES, které drží až do okamžiku finální platby.

Součástí zálohové platby je příspěvek do garančního fondu (5 % z celkového příspěvku ES na projekt), který nebude vyplacen na účet koordinátora, ale v momentě úhrady zálohové platby bude převeden Komisí na účet garančního fondu. Částka, kterou koordinátor obdrží na začátku projektu na svůj účet, bude tedy nižší než číslo uvedené v čl. 6 Grantové dohody.


Průběžné platby

Na konci každého vykazovaného období Komise vyhodnotí a schválí zprávy (výkazy) a deliverables projektu a během 105 dní od jejich přijetí vyplatí konsorciu odpovídající částku. Pokud Komisi nebyly dodány všechny výkazy (popřípadě dodané výkazy byly nekompletní) nebo pokud je Komisí požadováno vysvětlení či doručení dodatečných informací a pokud existují pochyby týkající se uznatelnosti nákladů, může Komise uvedený limit přerušit.

Výše průběžné platby závisí na výši uznatelných nákladů vynaložených účastníky na projekt v relevantním vykazovaném období a na výši maximálního příspěvku ES. Tyto náklady musí být účastníky vykázány ve Formuláři C a následně Komisí schváleny. Průběžná platba by se tedy dala definovat jako příslušné procento vyúčtovaných a schválených nákladů vykázaných ve Formuláři C za příslušné vykazované období.


Finální platba

Finální platba je Komisí poukázána na účet koordinátora poté, co Komise schválí závěrečnou zprávu.

Finální platba se skládá z příslušné části vyúčtovaných a schválených nákladů za poslední vykazované období plus všechna potřebná vyrovnání – Komise uvolní částku vázanou v garančním fondu a zádržné ve výši 10 %.

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.