Přehled seminářů:


Finanční reporting projektu

Realizace každého projektu je rozdělena na několik vykazovaných období. Po uplynutí každého období musí účastníci podávat průběžné zprávy a na konci projektu zprávu závěrečnou. Součástí těchto zpráv je také vyúčtování nákladů a příjmů projektu vzniklých v daném období na Formuláři C.

Formulář C je jednou z příloh Modelové grantové dohody (Annex VI) se skládá z:

 1. Finančního výkazu, který je vyplňován samostatně každým účastníkem projektu
 2. Finančního výkazu, který je vyplňován třetí stranou (pouze pokud je použita speciální doložka ke Grantové dohodě č. 10 – více o třetích stranách viz kapitola 1.3.3.5)
 3. Souhrnného finančního výkazu, který je vyplňován koordinátorem na základě

Do části Formuláře C, která je vyplňována jednotlivými účastníky (viz Tabulka 6), se vkládají kromě identifikačních údajů následující údaje za příslušné vykazované období:

 • přímé a nepřímé uznatelné náklady vynaložené na projekt v daném vykazovaném období členěné podle typu činnosti v projektu a z nich odvozený maximální příspěvek ES a požadovaný příspěvek ES32 (limity vztahující se na maximální příspěvek ES viz kapitola 1.7).
 • příjmy projektu
 • případné úroky vygenerované zálohovou platbou (vykazuje pouze koordinátor)
 • Osvědčení o metodologii (pokud jej organizace má)
 • Osvědčení o finančních výkazech (pouze pokud je třeba)
 • čestné prohlášení účastníka (beneficiary's declaration on its honour)

Formulář C musí být podepsán osobou autorizovanou v organizaci k podpisu.

Zaslané zprávy a výsledky projektu (deliverables) jsou hodnoceny Komisí. Ta je následně může:

 • schválit a do 105 dnů po obdržení zprávy zaslat na účet koordinátora relevantní platbu
 • odmítnout a po náležitém zdůvodnění zahájit proceduru k ukončení Grantové dohody
 • odložit schválení zprávy a deliverables a vyžádat si dodatečné podklady
 • odložit platby (popřípadě poskytnout pouze částečné plnění) a informovat koordinátora o důvoduwebdesign Studio R3D, s.r.o.