Přehled seminářů:


Finanční řízení a audit

Příspěvek Evropského společenství

Na projekty 7. RP se vztahují podobné obecné mechanismy jako na projekty podávané do jiných programů na podporu výzkumu a vývoje (VaV). Projekty mají řešit zadaný problém, mají svůj rozpočet a stanovená pravidla čerpání. Základním principem financování 7. RP je spolufinancování. Příspěvek Evropského společenství (ES) může pokrýt 50 – 100 % nákladů, které byly předem schváleny.

Maximální příspěvek Evropského společenství závisí na:

  • Činnosti v projektu (activity) – více ZDE
  • Typu projektu (režim financování, funding scheme) – více ZDE
  • Typu účastníka (status of organization) – více ZDE

Přehled limitů maximálního příspěvku ES:

Více informací naleznete v dokumentech Pravidla financování projektů 7. RP (*.pdf 2 MB)

Jelikož Evropské společenství dle principu spolufinancování neposkytne vždy finanční příspěvek ve výši 100% uznatelných nákladů, je nutné zajistit dofinancování projektu.  Účastníci tedy musí část nákladů dofinancovat z vlastních zdrojů získaných v rámci své hospodářské činnosti, popřípadě z jiných zdrojů. Dofinancování projektu je v České republice možné z veřejných zdrojů prostřednictvím podání žádosti o institucionální podporu MŠMT na podporu projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Další informace o pravidlech poskytování institucionální podpory a harmonogramu výzev naleznete ZDE.

Evropská komise poskytuje grant (neboli příspěvek Evropského společenství) různou formou:

  • náhrada uznatelných nákladů (reimbursement of eligible costs) - které Evropská komise (EK) hradí účastníkům část nebo plnou výši vykázaných nákladů. Jedná se o preferovanou metodu v 7. RP. Uznatelné náklady se dělí na přímé a nepřímé náklady projektu.
  • pevná sazba (flat rate) - je využívána především v souvislosti s vykazováním nepřímých nákladů. Vykazování formou pevné sazby (procentem z přímých nákladů) je jednodušší než v případě náhrady uznatelných nákladů, neboť není nutné Komisi vykazovat skutečné náklady (nemusí být podloženy účetními doklady).
  • paušální částka (lump sum) - je forma grantu, která je založena na podobném principu jako pevná sazba s tím rozdílem, že se jedná o určitou nominální hodnotu, nikoliv sazbu. V 7. RP se lze s paušální částkou setkat u tzv. International Cooperation Partner Countries (ICPC), tedy zemí mimo EU, a proto se na české účastníky přímo nevztahuje.

Forma grantu pro daný projekt je specifikována v grantové dohodě.
webdesign Studio R3D, s.r.o.