Přehled seminářů:


Proces hodnocení návrhu

Kontrola formální správnosti

Před samotným hodnocením obsahu návrhu projektu je Evropskou komisí zkontrolován návrh projektu po formální stránce - tzv. podmínky uznatelnosti projektu pro danou výzvu (Eligibility Criteria).

Hodnotící kritéria:

  • Uzávěrka výzvy – projekt podán před uzávěrkou výzvy (datum a hodina)
  • Typ projektu – projekt splňuje typ definovaný výzvou
  • Úplnost -  kompletní část A i část B
  • Partneři - min. počet stanovený výzvou
  • Limity pro požadovaný příspěvek ES
  • Další specifika požadovaná ve výzvě

Pokud projekt splňuje výše zmíněná kritéria, je dále předán 3 nezávislým hodnotitelům, kteří hodnotí obsah projektu. Podmínku uznatelnosti  zpravidla nesplní cca 5% projektů podaných do dané výzvy.


Hodnocení nezávislými experty

Po splnění formální správnosti je návrh projektu předán 3 externím nezávislým hodnotitelům, kteří posoudí obsahovou kvalitu.
Projekty jsou hodnoceny na základě předem stanovených kritérií:

  • Vědecká a/nebo technologická excelence – jasný koncept a cíle, získání nových poznatků, kvalita metodologie, hodnocení pracovního plánu
  • Implementace (Implementation) – kvalita a efektivnost realizace projektu, management, kvalita konsorcia, efektivnost rozdělení prostředků
  • Dopad (Impact) – vývoj, šíření a využití výsledků projektu, dosažení dopadů vyjmenovaných v pracovním programu, opatření pro management duševního vlastnictví.

Každé kritérium může být ohodnoceno body 0 – 5 (0 – návrh nesplňuje hodnotící kritérium, nebo nemůže být z důvodu chybějících informací hodnocen; 5 – excelentní, návrh splňuje úspěšně všechny požadavky). Obvykle je nutno dosáhnout minimálně 3 bodů v každém kritériu a minimálně 10 bodů celkem (tzv. prahové hodnoty).

Hodnotitelé jsou experti, kteří jsou uznávaní specialisté v příslušném oboru (peer review), nikoliv úředníci Evropské komise. Hodnotitelem projektů 7. Rámcového programu se může stát odborník, který se zaregistruje do databáze na webových stránkách CORDIS. Zkušenost s hodnocením projektů může napomoci porozumět pohledu Evropské komise a tím i přípravě projektového návrhu. Evropská komise vybírá zaregistrované odborníky jako kandidáty k hodnocení projektů z určité výzvy na základě jejich kvalifikace a schopnosti, rovnováhy mezi soukromou a veřejnou sférou, rovnosti pohlaví, vhodným geografickým rozdělením a pravidelnou rotací expertů.

Každý projekt je hodnocen 3 nezávislými odborníky vybraných z této databáze. Každý z hodnotitelů vypracuje individuální posudek (Individual Assesment Report) včetně komentářů k danému bodovému hodnocení. Poté se hodnotitelé setkají na tzv. Consensus meeting a dohodnou se na společném hodnocení (Evaluation Summary Report), které je zasláno koordinátorovi projektu. Pro nedostatečné bodové ohodnocení je vyřazeno cca 50% projektů podaných do dané výzvy. Pokud projekt splní limity hodnotících kritérií, je dále posuzován panelem expertů, který rozhodne, zda bude vybrán k financování.


Hodnocení panelem expertů

Panel expertů, složený se zástupců Evropské komise a vybraných hodnotitelů, rozhoduje o tom, které z návrhů projektů budou vybrány k financování ze 7. Rámcového programu. Na základě bodového ohodnocení jednotlivých projektů a s ohledem na rozpočet výzvy, je vypracován seznam projektů doporučených k financování, seznam rezervních projektů a seznam neúspěšných projektů. Míra úspěšnosti projektů, které jsou financovány ze 7. Rámcového programu se pohybuje okolo 20% (závisí však na vyhlášených  výzvách).

Konečné rozhodnutí zašle Evropská komise všem koordinátorům podaných návrhů projektů. Koordinátorům projektů, které byly vybrány k financování, je zaslán dopis s oznámením, kdy bude zahájeno vyjednávání podmínek o poskytnutí grantu (Letter of Invitation to Negotiation).
webdesign Studio R3D, s.r.o.