Přehled seminářů:


Sdílení, ochrana, využití a šíření nových znalostí

Sdílení stávajících a nových výsledků

Stávající znalosti (Background) jsou znalosti a IPR, které účastník projektu „vlastní“ před přistoupením ke grantové dohodě. Do kategorie stávajících znalostí řadíme například přihlášky práv k průmyslovému vlastnictví, patenty, databáze, software, výsledky jiných projektů atd.

Partneři projektu definují stávající znalosti v konsorciální smlouvě. Účastníci projektu nemusí pro projekt zpřístupnit všechny své znalosti, se kterými do projektu vstupují. Zpřístupní pro pouze znalosti, které jsou potřebné (angl. needed) pro realizaci projektu nebo pro následné využití nových znalostí.

Nové znalosti (Foreground) jsou výsledky, které byly vytvořeny v průběhu řešení projektu, bez ohledu na to, zda mohou nebo nemohou být chráněny. Tyto výsledky zahrnují práva související s autorskými právy, chráněnými průmyslovými vzory, patentovými právy nebo podobnými formami ochrany.

Nové znalosti vytvořené v projektu jsou ve vlastnictví toho účastníka, který je vytvořil. Tam, kde jsou nové znalosti vytvořené společně více účastníky a není možné je rozdělit mezi tyto účastníky, budou nové znalosti spoluvlastněny, pokud se účastníci nedomluví jinak. Spoluvlastníci nových znalostí jsou povinni domluvit se na rozdělení a podmínkách výkonu vlastnických práv k novým znalostem. Pokud tak neučiní, použije se subsidiární režim, který zajišťuje to, že společně vlastněné nové znalosti mohou být využívány některým ze spoluvlastníků, byť spoluvlastníci nedospějí k dohodě.

Přístupové práva (Access Rights) umožňují partnerům projektu výměnu a sdílení jejich stávajících i nových znalostí tj. partneři si navzájem umožňují přístup ke svým znalostem. Přístupová práva jsou práva nabytá licencováním a jiná uživatelská práva. Udělení přístupových práv podléhá pravidlům 7. RP. Účastníci ale mají relativně velkou volnost v možnosti sjednat si vlastní finanční, časové a jiné podmínky pro výměnu svých znalostí.

Přístupová práva se udělují a to za účelem realizace projektu, resp. realizace úkolů v projektu toho partnera, který o přístup ke stávajícím nebo novým znalostem jiného partnera žádá či za účelem využití svých vlastních nových znalostí (tj. partner, který žádá o umožnění přístupu ke stávajícím nebo novým znalostem jiného partnera v projektu nemůže využívat své vlastní znalosti bez přístupu ke znalostem partnera).

Grantová dohoda zakládá tzv. minimální režim přístupových práv, dle něhož musí být přístup umožněn minimálně pro realizaci projektu a pro následné využití vlastních nových znalostí. Dále je přístupové právo propojeno s tzv. potřebností (needed). To znamená, že přístup ke znalostem jiného partnera je umožněn jen tehdy, je-li potřebný pro partnera, který přístup žádá, aby mohl realizovat projekt nebo aby mohl využít své vlastní nové znalosti.


Ochrana nových znalostí (Protection of Foreground)

Nové znalosti vzniklé v průběhu projektu mají být chráněny. Pokud není pro cenné nové znalosti zajištěna ochrana vlastníkem a vlastník ani nepřevede nové znalosti na jiného účastníka projektu (případně třetí stranu), který by mohl ochranu zajistit, může vlastnictví nových znalostí převzít Evropská komise a zajistit vhodnou ochranu.

Vlastník nové znalosti by měl zajistit její adekvátní ochranu. Dle typu nově vzniklého duševního vlastnictví lze zajistit formální či neformální ochranu.

Formální ochranu lze použít, pokud má nová znalost charakter technického řešení (ochrana patentem, užitným vzorem či topografií polovodičových výrobků), estetického řešení (ochrana průmyslovým vzorem) či označení (ochrannou známkou, označením původu a zeměpisným označením). Při uplatňování těchto typů ochrany je nutné zvážit také její rozsah (národní, evropská, mezinárodní).

Neformální ochrana se vztahuje na díla (vědecké, literární, audiovizuální, umělecké atd je chráněno autorským právem) a skutečnosti technické, obchodní nebo výrobní povahy (obchodní tajemství).

V průběhu projektu je vhodné sledovat a aktualizovat vznik, vlastnictví a sdílení duševního vlastnictví, zejména pro případ duševního vlastnictví spoluvlastněné více projektovými partnery. V tom případě může být na místě i podpis separátní Dohody o společném vlastnictví nebo jiné bilaterální/multilaterální dohody.


Využití a šíření nových znalostí

Každý účastník projektu musí zajistit adekvátní využití a šíření nových znalostí, které vlastní.

Využití nových znalosti (Use of Foreground) znamená přímé nebo nepřímé užívání výsledků v dalších výzkumných činnostech jiných než těch, jež jsou zahrnuty do daného projektu (využití v dalším výzkumu usilující o další zlepšení výsledku nebo jeho využití v dalších výrobcích / službách), nebo pro vývoj či tvorbu produktu či procesu nebo pro jeho uvádění na trh nebo pro vytvoření a poskytování služby (komerční využití např. prodejem na trhu, integrací do výrobku nebo služeb).

Z hlediska komerčního využití je vhodné se zamyslet nad otázkami, zda existující cesty na trh nemůže zajistit stávající konsorcium, jestli je k nutné uzavřít licenční dohody s třetími stranami pro optimalizaci využití cest a trh či zda bude vhodné využít výsledky ustanovením spin-off nebo joint venture. Projektoví partneři mohou své výsledky využít sami nebo je nebo jejich licence převést na další partnery nebo na třetí strany.

Šíření nových znalostí (Dissemination of Foreground) znamená zajištění publikace výsledků projektu a tak informovat odbornou veřejnost.  Dobrými příklady diseminace jsou vědecké publikace, informace na webových stránkách projektu nebo konference; zveřejnění patentové přihlášky za diseminaci považováno není. Pokud partneři povinnost šíření nových znalostí nedodrží bez uvedení důvodu, pak Evropská komise může výsledky šířit i bez svolení konsorcia. Pravidla pro diseminaci by měla být součásti CA.

Jakákoliv diseminační činnost je možná pouze tehdy, až bude rozhodnuto o případné ochraně daných informací. Jakékoliv zveřejnění před podáním žádosti o ochranu daného duševního vlastnictví, ústní nebo písemné, může ohrozit šance na udělení patentu či komerční využitelnost vznikajících výsledků. Na druhou stranu diseminační aktivity mohou sloužit jako reklamní nástroj pro budoucí výrobek, proces nebo služeb.

Společný postup účastníků v rámci šíření nových znalostí je možný a často žádoucí. Jakékoliv šíření ale musí být oddáleno ve vztahu k povinnosti zajistit ochranu pro nové znalosti, případně povinnosti využívat nové znalosti. Další účastníci mohou namítat proti plánovanému šíření v předem stanovené lhůtě s tím, že jejich oprávněné zájmy týkající se jejich stávajících nebo nových znalostí by byly v důsledku šíření dotčeny.

Je žádoucí vymezit seznam informací, které nejsou považovány za důvěrné, a mohou být zveřejňovány na projektových webových stránkách, letácích, dalších propagačních a diseminačních materiálech a diskuzích se třetími stranami. Seznam by měl být průběžně aktualizován.

Plán využití a šíření nových znalostí (Plan for the Use and Dissemination of the Foreground, PUDF) je dokument vyžadován Evropskou komisí, který shrnuje strategii konsorcia a konkrétní akce na ochranu, šíření a využití nových znalostí vzniklých z projektu. První návrh tohoto plánu je již součástí projektové návrhu (část B).

Během implementace projektu řešitelé průběžné hlásí EK aktivity, které se plnění PUDF týkají. Pokud pokrok v tvorbě a aktualizaci tohoto dokumentu není dostatečně detailní, v extrémním případě může EK dokonce navrhnout ukončení činnosti na projektu.

Na konci projektu je zpracována finální verze PUDF, která detailně popisuje management nově nabytých znalostí a která tak umožní EK zhodnotit úspěch celého projektu a návratnost vložené investice. Je žádoucí, aby se na formulaci, aktualizaci a plnění PUDF relevantními daty a výsledky podíleli všichni účastníci projektu.

Veřejně dostupná sekce popisující výsledky určené k diseminaci a odpovídající diseminační aktivity zahrnuje:

  • Plány konsorcia, jak oslovit svou cílovou skupinu a její definice
  • Komunikační strategie konsorcia
  • Ověřitelný seznam diseminačních aktivit, které bude moci EK sledovat

Sekce popisující komerčně využitelné výsledky a související aktivity je minimálně po dobu ochrany výsledků a jejich využívání důvěrná:

  • Ověřitelný seznam práv k duševnímu vlastnictví, která jsou chráněna nebo u nich bylo o ochranu zažádáno (např. žádost o udělení evropského patentu)
  • Seznam všech výsledků, které mohou vést ke komerčním nebo průmyslovým aplikacím (např. software, vynález, prototyp, souhrnná informace a data apod.)
  • Přehled vlastníků jednotlivých nových znalostí (partner nebo skupina partnerů)
  • Vysvětlení, jak jsou nebo budou nové znalosti využívány v dalších výzkumných nebo komerčních aktivitách
  • Socio-ekonomický dopad výsledků, případný přínos ke standardizaci nebo tvorbě směrnic a legislativy, potenciální rizika související s výsledkywebdesign Studio R3D, s.r.o.