Přehled seminářů:


Ochrana práv k duševnímu vlastnictví - Specifika IPR v projektech 7. RP

Práva k duševnímu vlastnictví

Duševní vlastnictví (Intellectual Property – IP) je majetek nehmotné povahy, který je výsledkem procesu lidského myšlení. V souvislosti se 7.RP můžeme říci, že se jedná o výsledky vědecko-výzkumné činnosti. Do duševního vlastnictví spadá např. obchodní značka, vynález, technické řešení, design nebo jiná forma tvorby, která může být právně vlastněna.

Práva k duševnímu vlastnictví (Intellectual Property Rights – IPR) jsou právně vymahatelná práva na užívání vynálezů nebo jiné tvůrčí práce. Dávají právo vyloučit ostatní z jejich užívání. Práva k duševnímu vlastnictví jsou klíčovým majetkem společnosti, který napomáhá k odlišení podniku od jeho konkurentů, vymezení jeho trhů a k vytvoření příležitostí pro realizaci dalších příjmů. Právo duševního vlastnictví je souhrnný pojem, který zahrnuje zvláštní práva upravená speciálními zákony. Některá z těchto práv jsou formální (např. vydání patentové listiny), některá jsou neformální (např. autorské právo k dílu vznikne okamžikem vytvoření díla).

Obvyklé metody ochrany zahrnují patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo obchodní tajemství. Volba optimálního nástroje záleží na konkrétním projektu a konkrétním výstupu. Ochrana je udělována na omezenou dobu (u patentů typicky 20 let), poté se věc stává veřejným vlastnictvím a je k dispozici pro komerční využití všem.

Ochrana a dodržování práv k duševnímu vlastnictví výsledků projektů 7. RP by měly přispět k podpoře technických inovací, k převodu a rozšiřování technologií, ke vzájemným výhodám výrobců a uživatelů technických znalostí, a to způsobem přispívajícím ke konkurenceschopnosti Evropské unie.  Úprava záležitostí týkajících se IPR může ovlivnit jak směr, kterým je projekt veden, tak využití výsledků po jeho ukončení.


IPR a fáze projektu 7.RP

Problematika duševního vlastnictví (IP – Intellectual Property) se prolíná všemi fázemi projektu 7. RP.

Ve fázi přípravy projektového návrhu by si budoucí účastníci měli uvědomit, co přinášejí do projektu (jaké stávající znalosti, resp. IPR), co mohou potřebovat od dalších účastníků, jaké výsledky mohou v projektu získat (vytvořit nebo získat přístup k výsledkům vytvořeným jinými partnery) a zda očekávané výsledky projektu budou skutečně užitečné pro jejich další výzkum či obchodní využití. Dále je vhodné se zamyslet, jaké cíle mají v projektu ostatní partneři, protože cíle podnikatelských subjektů bývají diametrálně odlišné od cílů akademických účastníků. V návrhu projektu je také popsán možný dopad výsledků projektu.

V průběhu realizace projektu účastníci mohou být požádáni jinými partnery o zpřístupnění svých vlastních znalostí, např. relevantní IPR, za účelem provádění prací na projektu. Ze začátku implementační fáze je vhodné vyhotovit patentovou rešerši a následně případně modifikovat to, co bude považováno za nové výsledky projektu. Účastníci by měli sledovat a aktualizovat vznik, vlastnictví a sdílení duševního vlastnictví, zejména pro případ duševního vlastnictví spoluvlastněné více projektovými partnery. V tom případě může být na místě i podpis separátní Dohody o společném vlastnictví nebo jiné bilaterální/multilaterální dohody. Rovněž by měli zvažovat otázku zajištění ochrany pro nově vytvořené znalosti, zejména z pohledu jejich následného využití. Ideálně by měli partneři projektu vypracovat strategii týkající se ochrany a využití výsledků projektu ještě před ukončením projektu.

Po skončení projektu (pokud se tak nestalo již v průběhu jeho realizace) nastupuje povinnost partnerů zajistit ochranu vytvořených výsledků, využívat a/nebo šířit výsledky projektu v souladu s tzv. plánem pro využití a šíření nových znalostí. Projektoví partneři mohou své výsledky využít sami (např. v dalším výzkumu, komerčně) nebo jejich licence převést na další partnery či na třetí strany.


Smlouvy v projektech 7.RP

Ochrana duševního vlastnictví v projektech 7. Rámcového programu je upravena v řadě smluv uzavíraných mezi jednotlivými partnery.

Konsorciální smlouva (Consortium Agreement - CA) je dokumentem upravující vztahy mezi jednotlivými partnery včetně ochrany práv k duševnímu vlastnictví. CA umožňuje účastníkům blíže konkretizovat ustanovení grantové dohody, se kterou však nesmí být v rozporu. Z hlediska IPR jsou v konsorciální dohodě specifikovány stávající znalosti (duševní vlastnictví) jednotlivých partnerů, přístupová práva k novým i stávajícím znalostem, ochrana, šíření a využití výsledků projektu. Více o konsorciální smlouvě naleznete ZDE.

V různých fázích projektu je možné se setkat s:

  • Smlouvou o zachování mlčenlivosti (Confidentiality agreement) – zajištění ochrany před šířením vyměňovaných (utajovaných) informací a know how ve fázi přípravy projektového návrhu třetím stranám,
  • Dopisem o záměru (Letter of Intent) – závazek partnerů pokračovat v další přípravě návrhu projektu a účastnit se vyjednávání s Evropskou komisí.
  • Smlouvou o poskytnutí materiálu,
  • Smlouvou o úpravě práv ke společně vlastněným výsledkům projektu,
  • Smlouvou o převodu práv k nehmotným statkům,
  • Licenční smlouvou,
  • Smlouvou o nehmotné dílo aj.

Více informací o obsahu jednotlivých smluv naleznete ZDE.
webdesign Studio R3D, s.r.o.