Přehled seminářů:


Společné technologické iniciativy

Společné technologické iniciativy (Joint Technology Initiative - JTI) jsou nezávislé platformy, jejichž cílem je vytvořit udržitelné partnerství veřejného a soukromého sektoru a posílit soukromé a veřejné investice na podporu činností výzkumu a vývoje v podobě mezinárodních projektů. Pro své aktivity zakládají tzv. Společné podniky (Joint Undertaking), které mají předem definovanou agendu, pro jejíž naplnění se vyhlašují jednotlivé výzvy na Participant portálu H2020. Výběr projektů probíhá formou mezinárodní soutěže v rámci jednotlivých výzev.

Společné podniky formálně zakládá a schvaluje EU na základě svých nařízení a vždy se také účastní jako člen.Členy mohou být různé subjekty od malých podniků po různé asociace, výzkumné organizace, státní úřady nebo celé státy. Společné podniky jsou financovány příspěvkem od EU a příspěvky členských subjektů. Ze strany EU jsou Společné podniky podporovány z rámcového programu Horizon 2020 na několikaleté období.

Přehled Společných podniků:

Bio-basedIndustries - primárně usiluje o efektivnější využívání bio-zdrojů, včetně bio-odpadů, zkvalitnění péče a využití zemědělské půdy a lesů.

CLEAN SKY 2 - společný podnik se soustředí na výzkum a vývoj leteckých systémů pro efektivnější a ekologičtější leteckou dopravu.

ECSEL - cílem společného podniku je podpora výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v oblastech vestavěných počítačových systémů, mikro-elektroniky, nano-elektroniky a inteligentních systémů.

FCH 2 - hlavní oblast působení je výzkum a vývoj technologií souvisejících s využitím palivových článků a vodíku v energetice.

IMI 2 - hlavní činnost se soustředí na výzkum a vývoj nových léčiv.

Shift2Rail – obecným cílem je zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy (např. vývojem kapacitnějších, efektivnějších a spolehlivějších vlaků, modernizací železniční sítě nebo podporou nových systémů pro multimodální přepravu).

Více informací o jednotlivých iniciativách naleznete na internetových stránkách MŠMT.
 
webdesign Studio R3D, s.r.o.