Přehled seminářů:


Typy projektů

Výzkumné a inovační akce, inovační akce, koordinanční a podpůrné akce (RIA, IA, CSA)

Výzkumné a inovační akce (RIA - Research and InnovationAction )  jsou projekty realizované konsorcii o minimálním počtu 3 partnerů ze 3 různých členských zemí EU nebo zemí asociovaných k H2020. Bez rozdílu povahy účastnících se partnerů je aplikována jednotná sazba financování ve výši 100 % z celkových uznatelných nákladů. Po splnění podmínky minimální účasti se mohou projektů účastnit i další země (v některých případech s odlišným způsobem financování).

Inovační akce  ( IA – InnovationAction )obsahují aktivity, které pomáhají přiblížit předmět projektu blíže tržnímu uplatnění. V projektech platí minimální podmínka účasti minimálně 3 partnerů  ze 3 různých členských zemí nebo zemí asociovaných k H2020. Platí zde snížená sazba financování ve výši 70 % z celkových uznatelných nákladů. Neziskovým subjektům je ponecháno 100% financování.

Koordinační a podpůrné akce  (  CSA - Coordination and Support Action )neobsahují výzkumné ani inovační aktivity. Typicky se jedná se o projekty mapující určité vědecko-výzkumné oblasti, projekty zaměřené na pořádání velkých akcí, atd. Projekty lze předkládat individuálně jedním subjektem (pokud není jinak určeno ve výzvě). Tyto aktivity jsou financovány ze 100 % celkových uznatelných nákladů.

Nástroj pro malé a střední podniky (MSP)

Prostřednictvím tohoto grantového nástroje je MSP poskytována systematická podpora při vývoji inovativních výrobků a služeb. Nástroj si klade za cíl umožnit MSP dovést jejich inovativní nápady od prvotní myšleny až do fáze, kdy je možné jejich uvedení na trh.

Podpora je rozdělena do tří fází. Pro vstup do každé z těchto fází je nutné uspět v tvrdém konkurenčním boji. Do poslední fáze (na trh) se tak dostanou pouze vysoce konkurenceschopné výrobky a služby.

Nástroj pro MSP je koncipován tak, aby zvýšil atraktivitu programu HORIZON 2020 pro podnikatelskou sféru. Kromě poměrně širokého vymezení podporovaných témat  je pro MSP lákavá také možnost účastnit se projektu individuálně bez nutnosti vytvářet mezinárodní výzkumná konsorcia, což je zpravidla nutností u jiných typů projektů.

Sazba financování EU je 70 % (Výjimku tvoří oblast Zdraví, kde bude podporován klinický výzkum pro validaci biomarkerů a/nebo diagnostických zdravotnických prostředků. Vzhledem k převažujícím výzkumným aktivitám u tohoto tématu je sazba financování EU 100 %).

Granty Evropské výzkumné rady (ERC)

Evropská výzkumná rada (ERC) financuje v programu HORIZON 2020 výzkumné projekty, které si kladou za cíl posunout hranice stávajícího poznání. Jedná se o podporu hraničního výzkumu v jakékoliv tematické oblasti. ERC podporuje individuální řešitele (PrincipalInvestigator) a jejich výzkumné týmy. Více informací  zde.

V rámci ERC grantů jsou hrazeny především osobní náklady hlavního řešitele projektu a členů jeho týmu, cestovní náklady, spotřební materiál, dlouhodobý majetek, publikace, režijní náklady (ve výši 25 % z přímých nákladů bez subdodávek) a další náklady nezbytné pro řešení projektu splňující kritéria uznatelnosti nákladů. Celkové uznatelné náklady jsou financovány ze 100 %, bez ohledu na typ instituce, která hlavního řešitele projektu hostí.

Akce Marie Sklodowska– Curie

Akce Marie Skłodowska-Curie (MSC) mají za cíl posílit mobilitu výzkumných pracovníků a podpořit jejich vzdělávání a profesní růst. Důraz je kladen především na profesní dovednosti a na mezinárodní a mezisektorovou mobilitu, a to ve všech fázích vědecko-výzkumné kariéry výzkumníka. Z hlediska vědních oborů nejsou projekty MSC tematicky nijak omezeny.Více informací o jednotlivých schématech projektů MSC zde.

V závislosti na schématu projektu MSC je grant tvořen několika typy příspěvků (allowances). Výše jednotlivých příspěvků se odvíjí od zkušeností daného výzkumníka, jeho rodinného stavu, doby pobytu na hostující instituci a zemi, kde hostující instituce sídlí. Příspěvky označené kategorií A náleží danému výzkumníkovi a příspěvky označené kategorií B spravuje hostující instituce.

A.1 Livingallowance
A.2 Mobility allowance
A.3 Familyallowance
B.1 Research, training and networkingcosts
B.2 Management and indirectcosts

Součet jednotlivých příspěvků tvoří celkové uznatelné náklady projektu, které jsou financovány ze 100 %. 
webdesign Studio R3D, s.r.o.