Přehled seminářů:


Uznatelné náklady

Uznatelné náklady v projektech HORIZON 2020 mohou být ve formě:

 • skutečných nákladů (actualcosts)
  • náklady skutečně vynaložené příjemcem
  • náklady vynaložené v době trvání projektu (výjimkou mohou být pouze náklady spojené s přípravou závěrečné zprávy)
  • náklady zahrnuté v odhadu rozpočtu v Annexu II GA
  • náklady nezbytné pro realizaci projektu v souladu s Annexem I GA
  • náklady identifikovatelné, ověřitelné,zanesené v účetnictví příjemce (v souladu s národními účetními standardy a běžnou praxí příjemce)
  • náklady vynaložené v souladu s národní legislativou
  • náklady opodstatněné, oprávněné, vynaložené za dodržování principů účinnosti, úspornosti a efektivnosti
 • jednotkových nákladů (unit costs – příspěvky v MSCA)
 • pevné částky (lump sum – nástroj pro MSP)
 • pevné sazby (flatrate – režijní náklady )


Přímé náklady

Osobní náklady

Osobní náklady jsou uznatelnými náklady pouze v případě, že existuje pracovně-právní vztah mezi příjemcem grantu a pracovníkem (pracovní smlouva, DPP, DPČ). V tomto případě si příjemce může nárokovat:

 • základní mzdu (tj. odměnu za plnění běžných pracovních povinností, která zahrnuje pouze nárokové složky– tarif, odvody na zdravotní a sociální pojištění, zákonné příplatky, 13. plat…)
 • bonusy (tj. odměnu za plnění nadstandardních pracovních úkolů). Bonusy mohou vyplácet pouze neziskové organizace za předpokladu, že vyplácení bonusů je běžnou praxí příjemce a kritéria pro výpočet bonusů jsou obecně aplikovatelná. Bonus musí prokazatelně souviset s projektem a jeho maximální výše je 8000 € /výzkumník/rok
  Pracovníci, kteří pracují výhradně na projektu nemají povinnost vést výkaz práce (stvrzuje se čestným prohlášením dle vzoru EK). Uznatelným nákladem je 100% jejich standardní mzdy ( a případné bonusy). Ekvivalentem plného úvazku je limit 8000 €/výzkumník/rok.

Pracovníci, kteří nepracují výhradně na projektu, mají povinnost vést výkazy práce. Výše uznatelných nákladů se odvíjí od hodinové sazby. Referenčním obdobím pro výpočet hodinové sazby je poslední uzavřený účetní rok, u nově zaměstnaných pracovníků je referenčním obdobím pro výpočet hodinové sazby vykazované období.

Hodinová sazba se vypočítá jako podíl skutečných ročních osobních nákladů (bez bonusů) a ročních produktivních hodin pracovníka. Při plném úvazku je počet ročních produktivních hodin stanoven fixním číslem 1720.

Subdodávky

Subdodavatelem v projektech HORIZON 2020 se rozumí třetí strana, které nepodepisuje GA, ale přímo se podílí na projektových úkolech. Subdodávky musí být předem naplánovány v Annexu I a II GA a platí že:

 • smlouva mezi subdodavatelem a příjemcem je založena na obchodních podmínkách
 • subdodavatel nepracuje pod přímým dozorem příjemce a není mu hierarchicky podřízen
 • subdodavatel se zodpovídá příjemci (ne EK)
 • rozsah subdodávek je zpravidla limitovaný
 • subdodávky mezi partnery nejsou povoleny
 • činnosti koordinátora spojené s řízením konsorcia  nemůže vykonávat subdodavatel

Výběr subdodavatele probíhá na základě nejlepšího poměru kvalita/cena a veřejní zadavatelé se musí řídit národní legislativou upravující zadávání veřejných zakázek.

Ostatní přímé náklady

Do kategorie ostatní přímé náklady v programu HORIZON 2020  jsou zařazeny tyto položky:

Cestovné

 • vyplácení cestovného se řídí běžnou praxí příjemce
 • cesta musí být nezbytná pro projekt
 • náklady na cestovné externích expertů mohou být uznatelným nákladem  pouze za předpokladu, že je jejich účast v projektu naplánována v Annexu I GA
 • EK nerozlišuje mezi cestami uvnitř a nebo mimo EU

Odpisy vybavení, infrastruktury a jiných aktiv
Uznatelným nákladem v tomto případě mohou být:

 • účetní odpisy
 • pořizovací cena (pouze pokud to umožní pracovní program)
 • pronájem a leasing

Kapitalizované a operační náklady velkých výzkumných infrastruktur (LRI)

 • pouze pro LRI, tj. subjekty s hodnotou minimálně 20 milionů €
 • dalším nutným předpokladem je, že hodnota představuje nejméně 75% z celkového počtu stálých aktiv, metodika příjemce pro vykazování nákladů získá ex ante pozitivní hodnocení EK, náklady jsou vykazovány v souladu s podmínkami H2020 a příjemce si nárokuje pouze část operačních a kapitalizovaných nákladů, která odpovídá době trvání projektu a využití v projektu

Ostatní zboží a služby

V této kapitole se jedná o náklady vzniklé v souvislosti s plněním projektových úkolů. Jde o náklady na:

 • spotřební materiál
 • šíření a ochranu výsledků
 • vydání Osvědčení o finančních výkazech
 • překlady a publikace

Při výběru dodavatele se bere v úvahu nejlepší poměr kvalita/cena. Veřejní zadavatelé se musí řídit národní legislativou upravující zadávání veřejných zakázek. Za určitých podmínek je možné využít stávající dodavatele.

Tyto náklady na rozdíl od subdodávek nemusí být předem identifikované v Annexu I GA a spadají do základu pro výpočet nepřímých nákladů.

Náklady na ostatní zboží a služby jsou zpravidla limitované (rozsah, cena).


Nepřímé náklady

Jedná se o 25% přímých nákladů (bez subdodávek a nepeněžitých příspěvků poskytnutých třetími stranami, které nebyly používány v prostorách účastníka).
webdesign Studio R3D, s.r.o.