Přehled seminářů:


Vykazování nákladů

Náklady na řešení projektu jsou vykazovány prostřednictvím finančního výkazu, který je součástí průběžné zprávy. Pro finanční výkazy platí:

  • finanční výkaz je předkládán za každého partnera/ propojenou třetí stranu
  • musí obsahovat vysvětlení použitých zdrojů
  • předkládá se čestné prohlášení příjemce, že uvedené informace jsou kompletní a pravdivé, vykázané náklady jsou uznatelné a v případě auditu nebo na vyžádání mohou být podloženy relevantní dokumentací
  • finanční výkaz se předkládá elektronicky prostřednictvím Participant Portal  (role FSIGN), automaticky se vygeneruje souhrnný finanční výkaz za celé konsorcium
  • po ukončení projektu se jako součást závěrečné zprávy vygeneruje souhrnný finanční výkaz za celý projekt

U projektů HORIZON 2020 platí podmínka neziskovosti, to znamená:

příspěvek EU + příjmy ≤ celkové uznatelné náklady

Při vykazování nákladů ve finančním výkazu je využíván směnný kurz ECB za vykazované období,který je dostupný zde.
webdesign Studio R3D, s.r.o.