Přehled seminářů:


Právní otázky

Právní otázky v projektech programu HORIZON 2020 řeší:

  • práva k duševnímu vlastnictví
  • smluvní aspekty
  • transfer znalostí

Oblast Práva k duševnímu vlastnictví (IPR)

Zahrnuje úpravu:

  • stávajících znalostí a sdílení těchto znalostí (přístupová práva)
  • projektových výsledků, jejich spolu/vlastnictví a sdílení, ochranu, využití a šíření těchto výsledků
  • otevřeného přístupu k datům a publikacím

Práva k duševnímu vlastnictví jsou upravena v závazných dokumentech

Smluvní aspekty

S problematikou smluv se příjemci projektů setkají v průběhu projektu několikrát. Nejdůležitější smlouvou, ke které jsou povinni přistoupit všichni partneři, je grantová dohoda– modelové grantové dohody pro jednotlivé formy grantů jsou k dispozici zde. Podoba této smlouvy se vyjednává v průběhu negociací, které nastávají, pokud je projekt vybrán k financování. Fáze negociací je z pohledů smluvních aspektů velice důležitá – kromě budoucí podoby grantové dohody se mezi partnery projednává budoucí podoba další důležité smlouvy – konsorciální smlouvy.

V průběhu životního cyklu projektu a  implementace se příjemci mohou setkat s dalšími právními dokumenty,jakými jsou:
Smlouva o zachování mlčenlivost– brožury vypracované k tomuto tématu jsou k dispozici zde a (zde) Upozornění – dokumenty byly vypracovány za trvání 7.RP)

Dopis o záměru – vzor smluvního dokumentu je k dispozici zde ) Upozornění – dokument byl vypracován za trvání 7.RP

Smlouva o společném vlastnictví výsledků-  tato smlouva by měla obsahovat jak je vlastnictví mezi spoluvlastníky rozděleno, kdo bude zodpovědný za ochranu společně vlastněného výsledků, jak se budou spoluvlastníci podílet na nákladech spojených se spoluvlastnictvím, či jak budou tyto výsledky využívány nebo šířeny.

Licenční smlouva- jedna z povinností příjemců grantů, která je stanovena grantovou dohodou, je povinnost využívat výsledky projektu. Tyto výsledky mohou být využity například v dalším výzkumu samotným příjemcem, ale mohou být také licencovány třetím stranám, které se projektu neúčastní.

Transfer znalostí

Transfer znalostí (knowledge transfer, KT), resp. přenos znalostí z akademické sféry do aplikační oblasti je na úrovni Evropského výzkumného prostoru (ERA) v současnosti často diskutované téma a stal se jednou z pěti jeho hlavních priorit.  EK se zavázala, že prostřednictvím programu Horizon 2020 bude od r. 2014 podporovat dokončení a fungování ERA včetně souvisejících náležitostí, mezi něž patří i transfer znalostí.

 Přenos znalostí úzce souvisí s efektivním řízením duševního vlastnictví, které je předpokladem pro to, aby vytvořené duševní vlastnictví mohlo být úspěšně dále využíváno a šířeno. Klíčovým dokumentem v oblasti řízení duševního vlastnictví v kontextu ERA je (Sdělení EK.)

Přenos znalostí se, také s ohledem na různé druhy znalostí, může realizovat různými kanály. Těmito jsou například networking, konzultační služby, kolaborativní a kontrahovaný výzkum, licencování, vytváření spin-offů, přednášení, publikování, mobilita výzkumníků, sdílení infrastruktury,aj.
webdesign Studio R3D, s.r.o.