Přehled seminářů:


Společenské výzvy

Priorita Společenské výzvy bude podporovat výzkum, který řeší základní otázky a problémy, se kterými se potýká evropská společnost. Priorita bude podporovat výzkum v oblastech:

 • Zdraví, demografické změny a životní pohoda
 • Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a  bioekonomika
 • Zajištěná, čistá a účinná energie
 • Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava
 • Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny
 • Evropa v měnícím se světě:  inkluzivní, inovativní a reflektivní společnost
 • Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnost Evropy a jejich občanů

Zdraví, demografické změny a životní pohoda

Zaměření výzkumu, vývoje a inovací v této společenské výzvě by mělo přispět k řešení a  zajistit zlepšení v oblasti zdraví a životních podmínek pro všechny občany EU. EU by se současně  měla stát velmi silným partnerem na rychle se rozvíjejícím globálním trhu orientovaném na poskytování péče o zdraví a životní pohodu. Předpokladem je excelentní výzkum, pochopení základních determinant zdraví a nemoci, procesu stárnutí a řada dalších.

Oblast je vymezena 16 tematickými směry:

 • Pochopení determinant zdraví, podpora zdraví a prevence nemocí
 • Rozvoj účinných programů preventivních vyšetření a hodnocení náchylnosti chorobám
 • Zlepšení dohledu a připravenosti zdravotnických služeb
 • Porozumění nemoci
 • Vývoj účinných vakcín
 • Rozvoj diagnostických metod
 • Počítačové modelování léčby a predikce chorob
 • Přenos výzkumné znalosti pro běžné použití v klinické praxi
 • Léčba specifických skupin pacientů
 • Lepší využívání zdravotnických údajů
 • Rozvoj vědeckých nástrojů a metod pro tvorbu zdravotní politiky
 • Aktivní stárnutí, podpora nezávislého i asistovaného života
 • Posílení individuální péče o vlastní zdraví
 • Podpora integrované péče
 • Optimalizace účinnosti a výkonnosti zdravotní péče, redukce nerovností s využitím medicíny založené na důkazech, šíření správné klinické praxe
 • Speciální aspekty

Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika

Společenská výzva se zaměřuje na výzkum a inovace pro zajištění bezpečných, zdravých a kvalitních potravin a inovačních biotechnologických průmyslových produktů a na rozvoj služeb pro podporu souvisejících ekosystémů. Podporován bude rozvoj udržitelné primární produkce, která využívá efektivněji dostupné zdroje a je šetrná k prostředí. Důležitým cílem je urychlit přechod k udržitelné evropské bioekonomice a přispět k rychlejšímu zavedení nových technologií.

Hlavními  směry výzkumu v této oblasti jsou:

 • Udržitelné zemědělství a lesnictví
 • Udržitelný a konkurenceschopný agropotravinářský sektor
 • Potenciál rybářství, akvakultur a mořských biotechnologií
 • Udržitelný a konkurenceschopný bioprůmysl

Zajištěná, čistá a účinná energie

Společenská výzva se zaměřuje na přechod na spolehlivý, cenově dostupný, všeobecně přijatý, udržitelný a konkurenceschopný energetický systém a na snížení závislosti na fosilních palivech.

Společenská výzva zahrnuje sedm oblastí:

 • Snížení spotřeby energie a uhlíkové stopy prostřednictvím inteligentního a udržitelného využívání energie
 • Levné dodávky nízkouhlíkové elektřiny
 • Alternativní pohonné hmoty a mobilní zdroje energie
 • Jednotná inteligentní evropská elektrická rozvodná síť
 • Nové znalosti a technologie
 • Solidní postup rozhodování a zapojení veřejnosti
 • Přijetí energetických inovací na trhu - program Inteligentní energie – Evropa

Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava

Cílem společenské výzvy je dospět v Evropě k dopravnímu systému, který bude účinně využívat zdroje, bude šetrný k životnímu prostředí, bude bezpečný a funkční. Hlavní směry výzkumun tvoří úsporná a ekologická doprava, lepší mobilita, méně dopravních zácp, zvýšení bezpečnosti, vedoucí pozice evropského dopravního průmyslu ve světě a socioekonomický výzkum. 

Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny

Cílem aktivit společenské výzvy  je dospět k hospodářství, které účinně využívá zdroje a je odolné vůči změnám klimatu. Projekty přispějí k ochraně přírodních zdrojů a ekosystémů, ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropy a zlepšení životních podmínek. Cílem je rovněž dosáhnout udržitelných dodávek surovin.

V období 2014 – 2015 bude společenská výzva řešit témata:

 • Odpady
 • Inovace v oblasti vody
 • Změna klimatu
 • Ochrana životního prostředí
 • Neenergetické a nezemědělské suroviny
 • Ekoinovace
 • Systém pozorování Země

Evropa v měnícím se světe: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnost

Společenská výzva  je zaměřena především na společenské vědy, velký prostor zde najdou zejména ekonomové, sociologové, politologové, ale také antropologové nebo historici. Třetina rozpočtu výzvy je vyhrazena na informační a komunikační technologie.

Bezpečné společnosti – ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejich obyvatel

Cílem společenské výzvyje  přispět nejen k ochraně bezpečnosti obyvatel, společnosti a ekonomiky, ale i majetku, inrastruktur a služeb, prosperity a politické stability.

Aktivity programu jsou strukturovány do čtyř oblastí:

 • DRS: disasterresilience - odolnost vůči katastrofám, zabezpečení a ochrana společnosti včetně adaptace na klimatické změny
 • FCT: Boj proti terorismu a organizovanému zločinu
 • BES: Ochrana hranic a vnější bezpečnost
 • DS:   Digitální bezpečnost: kybernetická bezpečnost, soukromí a důvěrawebdesign Studio R3D, s.r.o.