Přehled seminářů:


Vedoucí postavení evropského průmyslu

Priorita si klade za cíl zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslu. K dosažení cíle  je možné využít:

 • Průmyslové a průlomové technologie
 • Snazší přístup k rizikovému financování
 • Inovace v malých a  středních podnicích

Průmyslové a průlomové technologie

Průmyslové a průlomové technologie se zaměří na:

Informační a komunikační technologie

 • nové generace součástek a systémů
 • příští generace výpočetní techniky
 • budoucí internet
 • technologie pro digitální obsah a správu informací
 • pokročilá rozhraní a robotika
 • mikro- a nanoelektronika a fotonika

Nanotechnologie (pokročilé materiály, pokročilá výroa a zpracování)

Témata výzev v oblasti  nanotechnologií, pokročilých materiálů, výrob a zpracování jsou členěna do šesti oblastí:

 • překonávání bariér mezi nanotechnologickým výzkumem a trhem
 • nanotechnologie a pokročilé materiály pro účinnější lékařskou péči
 • nanotechnologie a pokročilé materiály pro nízkouhlíkové technologie v energetice a vyšší energetickou účinnost
 • využití mezioborového potenciálu nanotechnologií a pokročilých materiálů pro posílení konkurenceschopnosti a udržitelného růstu
 • bezpečnostní hlediska aplikací založených na nanotechnologiích a podpora regulačních opatření
 • řešení obecných problémů pro podporu státní správy, standardizace v oblasti nanotechnologií, pokročilých materiálů a pokročilé výroby a zpracování

Biotechnologie

Biotechnologie se zaměří na vytváření nového vědeckého a technologického know-how a jeho přetváření do průmyslových výrobků a řešení společenských výzev. Témata výzev jsou členěna do tří oblastí:

 • hraniční biotechnologický výzkum jako hnací síla budoucích inovací
 • biotechnologické průmyslové výroby podporující konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj
 • inovativní a konkurenceschopné technologické platformy

Vesmírné aplikace

Oblast SPACE se v programu HORIZON 2020 zabývá podporou rozvoje vesmírných kapacit Evropské unie v oblastech navigace, pozorování Země, ochrany vesmírné infrastruktury, zvyšování konkurenceschopnosti průmyslu, mezinárodní spolupráce či podpory zapojování malého a středního podnikání.

Snazší přístup k rizikovému financování

Kromě grantových nástrojů bude program HORIZON 2020 (v rámci pilíře Vedoucí postavení průmyslu) podporovat také finanční nástroje, jejichž cílem je usnadnit podnikům i jiným subjektům přístup k úvěrům, zárukám, protizárukám a také k hybridnímu, mezaninovému a kapitálovému financování.
Prioritou pro první dva roky programu HORIZON 2020 je další rozvíjení nástrojů a aktivit, které se osvědčily v předcházejícím 7. RP, konkrétně Finanční nástroj pro sdílení rizika (RSFF), Nástroj na sdílení rizika pro MSP (RSI) a také Mechanismus pro rychle rostoucí a inovační MSP v počáteční fázi jejich činnosti (GIF-1), který byl podporovaný v rámci programu CIP.
Finanční nástroje programu HORIZON 2020 (tzv. dluhový a kapitálový nástroj) se budou doplňovat s finančními nástroji programu COSME.

Inovace v malých a středních podnicích

V programu HORIZON 2020 byl vytvořen nový nástroj na podporu všech inovačních MSP. Podpora zahrnuje všechny druhy inovací a všechny stupně jejich zavádění. Projekt na libovolné téma může být řešen jedním nebo více řešiteli.
webdesign Studio R3D, s.r.o.