Přehled seminářů:


Vynikající věda

Priorita Vynikající věda  podporuje excelentní výzkum a vytváří podmínky pro  podporu  vynikajících projektů hraničního výzkumu, vývoj nových a ambiciózních technologií a mobilitu vynikajících výzkumných pracovníků a špičkové infrastruktury.

Priorita je rozdělena do čtyř oblastí:

 • Evropská výzkumná rada ( ERC)  (nadpis v modrém pruhu)
 • Budoucí a vznikající technologie ( FET)
 • Marie Sklodowska – Curie (MSCA)
 • Evropské výzkumné infrastruktury

Evropská výzkumá rada (ERC)

V programu HORIZON 2020 Evropská výzkumná rada financuje špičkový badatelský výzkum ("frontierresearch", tj. výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru), a to napříč všemi obory. Nepodporuje sítě nebo mezinárodní konsorcia, ale individuální řešitele (PrincipalInvestigator, PI) a jejich výzkumné týmy. Řešitel může být jakékoli národnosti, ale zvolená hostitelská instituce se musí nacházet v členském státě EU popř. v zemi asociované k rámcovému programu EU. Jediným kritériem hodnocení je vědecká excelence – jak návrhu projektu, tak samotného řešitele. To kromě předchozích výsledků v oboru předpokládá, že výzkumní pracovníci přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy.

V současné době existuje pět typů grantů:

ERC StartingGrants

ERC StartingGrants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Po formální stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před zveřejněním výzvy na podávání projektů. Předpokladem úspěchu jsou však dostatečné vědecké výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry (alespoň 5 publikací ve významných mezinárodních recenzovaných časopisech, přičemž min. jedna významná publikace by měla být bez podílu Ph.D. školitele, zvané přednášky apod.) a zároveň excelentní originální myšlenka. Výše finanční podpory může činit až 1,5 mil. € na dobu pěti let.

ERC ConsolidatorGrants

ERC ConsolidatorGrants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi konsolidace vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Po formální stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí více než 7 až 12 let před zveřejněním výzvy na podávání projektů. Předpokladem úspěchu jsou však dostatečné vědecké výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry (alespoň 10 publikací ve významných mezinárodních recenzovaných časopisech, z čehož několik významných publikací by mělo být bez podílu Ph.D. školitele, zvané přednášky, vědecká ocenění apod.) a zároveň excelentní originální myšlenka. Výše finanční podpory může činit až 2 mil. € na dobu pěti let.

ERC AdvancedGrants

ERC AdvancedGrants se zaměřují na podporu mezinárodně uznávaných odborníků, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili. Jedná se o výjimečné vedoucí osobnosti (co do významu dosažených vědeckých výsledků a originality), které v posledních 10 letech před uveřejněním výzvy prokazatelně ovlivnily daný obor dosažením přelomových, vysoce originálních výsledků. Výše finanční podpory může činit až 2,5 mil. EUR na dobu pěti let.

Proof-of-Concept

ProofofConcept je zacílen na podporu úspěšných řešitelů grantů ERC v nejranější fázi komercializace výstupů jejich výzkumných aktivit. Žádat mohou řešitelé projektů ERC, které stále běží či skončily v době kratší než 12 měsíců před datem zveřejnění výzvy. Návrh projektu musí zásadním způsobem vycházet z výsledků výzkumu realizovaného v rámci grantu ERC. Výše finanční podpory může činit až 150 000 EUR zpravidla na dobu jednoho roku (v odůvodněných případech na dobu 18 měsíců).

ERC SynergyGrants

ERC SynergyGrants mají za cíl podpořit skupinu 2-4 hlavních řešitelů (PI) a jejich týmů při společném řešení projektů hraničního výzkumu (často interdisciplinární povahy).  Nejedná se o klasická konsorcia či sítě, všichni PI odpovídají za projekt po vědecké stránce stejnou měrou. Potenciál a přidaná hodnota plynoucí ze vzájemné synergie, komplementarity znalostí a zdrojů PI resp. jejich hostitelských institucí musí být natolik vysoký, že předpokládá průlomové objevy, kterých by nemohlo být dosaženo, pokud by každý řešitel pracoval zvlášť. Hodnotícími kritérii jsou: kvalita společného projektu a kvalita každého řešitele. Výše finanční podpory může činit až 15 mil. EUR na dobu 6 let. V roce 2014 na tyto projekty nebude vyhlášena výzva.

Budoucí a vznikající technologie (FET)

Budoucí a vznikající technologie (FET – Future and Emergingtechnologies) mají za cíl pomoci Evropě získat vedoucí postavení v nově se rodících odvětvích, které slibují obnovu evropské konkurenceschopnosti a udržitelný hospodářský růst. Nekonvenční a vizionářský program FET je navržen tak, aby umožnil prověřit zcela nové, riskantní nápady testované v malém měřítku až po budování nových výzkumných společenství a iniciativ v nově vznikajících oblastech výzkumu s ambiciózními cíli.

Struktura Programu FET:

FET OPEN

se zaměřuje na  zkoumání základů a možností pro nové technologie, podporu riskantního počátečního výzkumu otevřeného novým myšlenkám s cílem vytvořit rozmanité portfolio cílených projektů a povzbudit spolupráci nových aktérů pro výzkum s vysokým potenciálem využití v dlouhodobém horizontu. V návrhu se počítá se zvláštní podporou účasti mladých výzkumníků a malých inovačních firem se špičkovými technologiemi. Projekty budou podávány i vyhodnocovány průběžně.

FET PROACTIVE

je program pro rozvíjení slibných témat počátečního výzkumu s cílem dosáhnout dostatečného množství vzájemně souvisejících a spolupracujících projektů s různorodým pohledem na řešení dané tématiky.
FET FLAGSHIPS
Je aktivita na podporu rozsáhlého mezioborového výzkumu zaměřeného na sjednocující cíl s provázáním národního a evropského výzkumu po stránce obsahu i financování aktivit.

Akce Marie Sklodowska– Curie (MSCA)

Akce Marie Skłodowska – Curie (MSCA) mají za  cílpodpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru. Podporují všechna témata napříč vědními obory (bottom-up přístup).

Základní podmínkou účasti v MSCA je mezinárodní mobilita, tj. výzkumní pracovníci nemohou získat finanční prostředky na výzkum v zemích, ve kterých dlouhodobě žijí, pracují nebo studují. Musí se přestěhovat z jedné země do jiné, aby prohloubili svoje odborné znalosti a kompetence. Minimální podmínkou pro účast výzkumných pracovníků v MSCA je získání akademického titulu, opravňujícího ke studiu v doktorském studijním programu. Akcí MSC se mohou účastnit jak začínající výzkumní pracovníci (tj. ti, kteří ještě nemají titul Ph.D. a mají méně než 4 roky praxe ve výzkumu), tak zkušení (ti, kteří již mají titul Ph.D. nebo alespoň 4 roky praxe ve výzkumu).

V současné době existuje pět typů grantů:

Inovativní školící sítě (InnovativeTrainingNetworks - ITN)

ITN se zaměřují na posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků, tj. zejména Ph.D. studentů. Jsou podporovány společné doktorské studijní programy vč. průmyslových doktorátů.

Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (IndividualFellowships - IF)

IF podporují další vzdělávání a profesní růst zkušených výzkumných pracovníků formou mezinárodní a mezisektorové mobility (vč. možnosti krátkodobých „secondmentů“ do soukromého sektoru)  i návrat do výzkumu po přerušení vědecké kariéry. Tyto granty jsou přenositelné (z instituce na instituci).

Výměnné pobyty (Research and InnovationStaff Exchange, RISE)

Tyto granty podporují mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty pracovníků (od začínajících až po zkušené výzkumné pracovníky, případně řídících, administrativních a technických pracovníků) v rámci společného výzkumného projektu. Komise tak chce podpořit vzájemné propojování znalostí a mezinárodní i mezisektorovou výměnu zkušeností.

Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND)

Spolufinancování se vztahuje jak na financování individuálních vědecko-výzkumných pobytů zkušených výzkumných pracovníků, tak i na financování doktorských studijních programů, v rámci nichž lze podpořit pouze začínající výzkumné pracovníky. Ze zdrojů EU lze financovat pouze některé kategorie nákladů (náklady na mzdu výzkumných pracovníků a na management projektu, a to ve výši 50%), ostatní kategorie nákladů je možné dofinancovat ze strukturálních fondů.

Evropská noc vědců

Evropská noc vědců je každoroční setkání výzkumných pracovníků se širokou veřejností. Akce se koná vždy poslední pátek v září v celé EU a je zaměřena zejména na žáky a studenty. Jejím cílem je usnadnit dialog mezi vědci a veřejností, zdůraznit společenskou potřebu vědců v každodenním životě, zvýšit povědomí veřejnosti o vědě a výzkumu a motivovat mladé lidi k volbě profese výzkumníka.

Evropské výzkumné infrastruktury

Výzkumnou infrastrukturou se rozumí:

 • podle zákona 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
  Velkou infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovace se rozumí jedinečné výzkumné zařízení včetně jeho pořízení, souvisejících investic a zajištění jeho činnosti, které je nezbytné pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností a které je schvalováno vládou a zřizováno jednou výzkumnou organizací pro využití též dalšími výzkumnými organizacemi (dále jen „velká infrastruktura“).
   
 • definice velké infrastruktury pro výzkum a vývoj podle Cestovní mapy velkých evropských infrastruktur pro výzkum(„ESFRIRoadmap“) zní:
  Výzkumné zařízení nebo služby pro výzkum jedinečné povahy, které mají panevropský význam a které produkují vynikající výsledky ve všech oblastech své činnosti. Tato zařízení jsou charakteristická vysokými náklady na pořízení i provoz ve srovnání s běžnými projekty výzkumu a vývoje v příslušném oboru výzkumu a vývoje, jejich výstavba je časově velmi náročná, pro udržitelný provoz potřebují vytvoření speciálních podmínek, jejich využití je multidisciplinární a jsou využívána jak pro výzkum a vývoj, tak zpravidla i pro průmysl.
   
 • definice výzkumné infrastruktury pro potřeby Nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) zní takto:
   „Výzkumnou infrastrukturou“ se rozumí zařízení, zdroje a související služby, které vědecká obec využívá k provádění špičkového výzkumu ve všech oborech, zahrnující základní vědecké vybavení a výzkumný materiál; zdroje založené na znalostech, například sbírky, archivy a strukturované vědecké informace; infrastruktury informačních a komunikačních technologií, například sítě GRID, počítačové a programové vybavení, komunikační prostředky, jakož i veškeré další prvky jedinečné povahy nezbytné k dosažení špičkové úrovně. Tyto infrastruktury se mohou nacházet na jednom místě nebo mohou být „rozmístěné“ v rámci sítě (organizovaná síť zdrojů).

Více informací zde


 

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.