Přehled seminářů:


První pilíř – Excelentní věda

První pilíř se bude i věnovat excelentní vědě:

 • projektům Evropské rady pro výzkum (ERC)
 • akcím Marie Skłodowska - Curie (MSCA)
 • Výzkumným infrastrukturám

Evropská rada pro výzkum (ERC)

Evropská rada pro výzkum (ERC) byla zřízena EK v roce 2007 a bude stěžejní součástí také rámcového programu Horizon Europe. ERC financuje hraniční výzkum v Evropě prostřednictvím vysoce konkurenčních soutěží (výzev), do kterých se mohou přihlásit vědci z celého světa. Snahou je vytvořit atraktivní pracovní podmínky pro nejlepší výzkumné pracovníky a přilákat největší talenty ze zahraničí na pracoviště v EU. Pomocí několika finančních schémat ERC podporuje nové příležitosti a směry v různých oborech výzkumu, nestanovuje priority ani tematická omezení (bottom-up přístup). Jediným kritériem pro získání grantu ERC je kvalita projektového návrhu (vědecká excelence) a osoba hlavního řešitele.


 

NÁSTROJE

Granty ERC pro začínající výzkumné pracovníky (ERC Starting Grants, ERC StG)

Jsou určeny začínajícím vědcům, kteří vykazují potenciál stát se vůdčími osobnostmi ve výzkumu a chtějí získat vědeckou nezávislost vytvořením vlastního nezávislého výzkumného týmu nebo programu.

O tento typ grantu mohou žádat výzkumníci jakékoliv národnosti, kteří získali titul Ph.D. v rozmezí 2–7 let před zveřejněním výzvy pro podání návrhů projektů.

 

Konsolidační granty ERC (ERC Consolidator Grants, ERC CoG)

Jsou určeny vědcům, kteří si chtějí upevnit svou vědeckou nezávislost vytvořením výzkumného týmu či posílením již existujícího týmu nebo programu, a tím rozvíjet svou kariéru v Evropě.

O tento typ grantu mohou žádat výzkumníci jakékoliv národnosti, kteří získali titul Ph.D. v rozmezí 7–12 let před zveřejněním výzvy pro podání návrhů projektů.

 

Granty ERC pro pokročilé výzkumné pracovníky (ERC Advanced Grants, ERC AdG)

Jsou určeny etablovaným vědcům, vůdčím osobnostem a hlavním řešitelům, kteří usilují o dlouhodobé financování svého výzkumu.

Oprávněnými žadateli jsou výzkumníci, kteří za posledních 10 let dosáhli originálních výsledků a významně se zapsali do oboru svého působení

 

Synergické granty ERC (ERC Synergy Grants, ERC SyG)

Jsou určeny skupině 2–4 hlavních řešitelů, kteří společně řeší ambiciózní výzkumnou otázku a těží z různorodosti expertizy (obvykle multidisciplinárního přístupu) umožňující podívat se na téma z různých úhlů pohledu.

Nejsou stanovena žádná specifická kritéria oprávněnosti, hlavními řešiteli mohou být výzkumníci, kteří by byli oprávněni žádat o jakýkoliv z individuálních grantů ERC (StG, CoG či AdG).

 

Ověření konceptu (Proof of Concept, PoC)

Tento typ grantu je určen držitelům grantu ERC, kteří řeší grant ERC či projekt dokončili nejpozději před 12 měsíci k 1. lednu roku vyhlášení výzvy, do které chtějí žádost podat.

Jde o dodatečnou finanční podporu na zkoumání potenciálního využití výstupů výzkumu v komerční nebo společenské rovině. V projektovém návrhu musí žadatel prokázat návaznost na projekt hraničního výzkumu, který realizoval pomocí grantu ERC.

 

Akce Marie Sklodowska – Curie (MSCA)

Akce Marie Skłodowska-Curie (Marie-Sklodowska-Curie Actions, MSCA) budou i v programu Horizon Europe zaměřeny na podporu vynikajícího výzkumu, budou otevřeny všem oblastem výzkumu a inovací (bottom-up přístup). Větší důraz bude kladen na spolupráci s neakademickým sektorem prostřednictvím stáží (secondment). Klíčovým aspektem MSCA zůstane mezinárodní mobilita, výzkumní pracovníci nebudou moci žádat o finanční podporu v zemi, kde dlouhodobě působí. V novém programovém období došlo ke zjednodušení a harmonizaci pravidel napříč akcemi MSCA. Podle délky výzkumné praxe se rozlišují dvě kategorie výzkumníků:

 • termín začínající výzkumník (Early-Stages Researcher, ESR) je nahrazen termínem doktorand (Doctoral Candidate)
 • místo zkušeného výzkumníka (Experienced Researcher, ER) je používán termín postdoktorand (Postdoctoral Researcher)

 

NÁSTROJE

MSCA sítě pro doktorandy

Inovativní školicí sítě (MSCA ITN) pro mladé výzkumné pracovníky, které byly v H2020 rozděleny na tři typy akcí, jsou sloučeny pod jednu akci. Sítě jsou zaměřeny na odbornou přípravu doktorandů. Snahou EK je podnítit zájem o podávání návrhů projektů průmyslových doktorátů (podporujících mezisektorovou spolupráci a umožňující doktorandům získat odbornou praxi v neakademickém sektoru) či společných doktorátů (vedoucích k obdržení společného diplomu či dvou a více diplomů z vysokoškolských institucí, na kterých v rámci programu absolvent studoval).

 

MSCA individuální granty pro postdoktorandy

Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (Individual Fellowships), které byly v H2020 rozděleny na dva základní typy (European a Global Fellowships) a několik speciálních panelů (Career Restart, Reintegration, Society and Enterprise Panels), jsou sloučeny do jedné akce. Nově je možné podat návrh projektu rovněž v oblasti spadající pod Smlouvu o Euratomu.

 

MSCA výměnné pobyty

Tato akce navazuje na projekty MSCA RISE v H2020. Jedná se o projekty s nejvýraznější mezinárodní dimenzí založené na propojování znalostí formou recipročního vysílání výzkumných pracovníků mezi institucemi zapojenými do společného projektu v oblasti výzkumu a inovací. Důraz je kladen na mezinárodní, mezisektorové a mezidisciplinární stáže.

 

MSCA COFUND

V rámcovém programu Horizon Europe pokračuje spolufinancování národních, regionálních a mezinárodních programů určených doktorandům (doktorské studijní programy) a postdoktorandům (individuální vědecko-výzkumné pobyty). Důsledně jsou sledovány strukturální dopady MSCA na rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu a udržitelnost těchto programů. Stejně tak je důraz kladen na hledání synergií s jinými evropskými programy (např. ESIF).

 

MSCA a občané

Součástí MSCA je v novém rámcovém programu Evropská noc vědců. Dochází k rozšíření také na akce podporující šíření povědomí o evropském výzkumu a EU jako takové.

 

Výzkumné infrastruktury

Výzkumné infrastruktury jsou zařízení, zdroje a služby, které výzkumná obec využívá pro provádění výzkumu a posílení inovací ve svých oblastech. Mohou být využity také mimo oblast výzkumu, například pro účely vzdělávání nebo veřejných služeb.

Zahrnují základní vědecké vybavení nebo sady nástrojů, znalostní zdroje (sbírky, archivy, vědecké údaje, elektronická infrastruktura, data, počítačové systémy, komunikační sítě) a všechny další infrastruktury jedinečné povahy, které mají zásadní význam pro dosažení excelence ve výzkumu a inovacích. Tyto infrastruktury mohou být:

 • na jednom místě
 • virtuální
 • distribuované

 

NÁSTROJE

V návaznosti na H2020 se i nadále využívají nástroje CSA – koordinační a podpůrná akce, RIA – výzkumná a inovační akce a IA – inovační akce. EK uvažuje o zavedení nástroje co-fund (společné financování z národní a evropské úrovně) pro podporu mezinárodního přístupu k výzkumné infrastruktuře.

Tyto nástroje jsou konkrétně aplikovány na:

 • konsolidaci a optimalizaci stávajících výzkumných infrastruktur
 • rozvoj nových infrastruktur ¡ zřízení EOSC
 • propojení vnitrostátních a regionálních výzkumných a vzdělávacích sítí
 • rozšíření a zajištění bezpečnosti vysokokapacitní síťové infrastruktury pro velká množství dat
 • přístup k digitálním zdrojům napříč státními hranicemi a hranicemi domén
 • přístup k nejlepším službám výzkumných infrastruktur v EU
 • podporu inovačního potenciálu výzkumných infrastruktur se zaměřením na technologický rozvoj a širší využívání výzkumných infrastruktur ze strany průmyslu
 • podporu mezinárodního rozměru výzkumných infrastruktur EUwebdesign Studio R3D, s.r.o.