Přehled seminářů:


FENOMÉN MOBILITA - odborná publikace

« zpět

V průběhu roku 2013 postupně vznikala odborná publikace s názvem Fenomén mobilita, která je výstupem partnerských Regionálních kontaktních organizací -  RKO jižní Čechy - ERA, RKO Jižní Morava - ERA (koordinace výstupů) a RKO Liberec - ERA. Odborná publikace vznikla jako reakce na současnou situaci doktorandů a začínajících vědecko-výzkumných pracovníků na poli zahraniční mobility. Jejím cílem je poskytnout doktorandům, začínajícím vědecko-výzkumným pracovníkům a dalším zájemcům přehled aktuálních dotačních titulů, které jim umožní vycestovat a realizovat tak výzkumný pobyt, stáž, studijní pobyt a další na některém zahraničním pracovišti či univerzitě. Kniha obsahuje také postupy zpracování žádostí o finanční podporu a rozhovory s úspěšnými stážisty. Součástí publikace je také popis úzké spolupráce s doktorandem se zájmem o zkušenosti na zahraničním pracovišti.

Odborná publikace Fenomén mobilita je rozdělena celkem do pěti kapitol.

První kapitola nese název Mobilita vědecko-výzkumných pracovníků v souvislostech a je zpracována formou úvodního historického exkurzu. Popisuje mobilitu vědců v historickém kontextu, předkládá základní terminologii a kategorizaci, uvádí nejvýznamnější zdroje podpory mobility a demonstruje v číslech, jak významným fenoménem je mobilita vědecko-výzkumných pracovníků z pohledu evropské politiky.

Přehled dotačních titulů je název druhé kapitoly, která představuje základní přehled dotačních titulů z oblasti mobility vědecko-výzkumných pracovníků a je určen právě zájemců o realizaci mobility ve formě studijního pobytu, pracovního pobytu, stáže, praxe, výzkumného pobytu či spolupráce. Zájemcům je u každého dotačního titulu představena obsahová náplň a cíl programu, rozpočet, výzvy, možnosti financování, požadavky na účast a další potřebné informace pro podání žádosti.

Třetí kapitola se jmenuje Zpracování žádostí o finanční podporu. V této kapitole jsou zpracována zjednodušená schémata postupů, a to zvlášť pro každý dotační titul. Tato schémata tak slouží čtenářům jako základní metodologická pomůcka při sestavování žádostí. Přehled postupů navazuje na předchozí kapitolu, čemuž odpovídá řazení jednotlivých dotačních titulů.

Čtvrtá kapitola, Realizované mobility – mobilita v Jihočeském kraji, se věnuje praktickým zkušenostem s mobilitou v jihočeském regionu. Na základě dostupných zdrojů jsou představeny zkušenosti a některé z úspěšných projektů orientovaných na mobilitu studentů a vědeckých pracovníků v jednotlivých dotačních titulech. Kapitola obsahuje krátké rozhovory s účastníky stáží.

Poslední, pátá, kapitola s názvem Žádost o mobilitu-praktická ukázka popisuje provedení experimentu. Cílem naší práce bylo vybrat vhodný dotační titul konkrétnímu doktorandovi a následně mu pomoci se zpracováním žádosti o podporu mobility. V rámci kapitoly je představen vybraný doktorand, jeho výzkum a vybrané zahraniční pracoviště. Podle zadaných požadavků ze strany doktoranda jsou představeny relevantní dotační tituly a postupy při podávání žádosti o podporu mobility. Po identifikování možností bylo doktorandovi navrženo několik variant zahraničního výjezdu.

Publikace je ke stažení  ZDE
webdesign Studio R3D, s.r.o.